ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) สำหรับการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 13

ข่าวการเมือง Tuesday January 19, 2021 20:29 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Communique) สำหรับการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 13 และการประชุม Berlin Agriculture Ministers? Conference ครั้งที่ 13

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติให้มีการรับรองเอกสารร่างแถลงการณ์ (Zero Draft-2021 Communique) ในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน (Berlin Agriculture Ministers? Conference) ครั้งที่ 13 และอนุมัติในหลักการว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว ในประเด็นที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ

สาระสำคัญของเอกสารร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่รัฐมนตรีเกษตรที่เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) ครั้งที่ 13 จะร่วมรับรองโดยไม่มีการลงนาม เอกสารร่างแถลงการณ์ (Zero Draft-2021 Communique) จะมีการพิจารณารับรองในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเบอร์ลิน ครั้งที่ 13 ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ลักษณะเสมือนจริง (virtual event)

ร่างแถลงการณ์ฯ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สำคัญ ได้แก่ การดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 2 การขจัดความอดอยาก หิวโหย การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร การทำการเกษตรที่ยั่งยืน การเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร การป้องกันโรคระบาดพืชและสัตว์ การบรรเทาความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการความเสี่ยงในภาคการเกษตร การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การทำการเกษตร ให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริม ความปลอดภัยอาหาร โดยมิให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ และพืช และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านอาหาร สัตว์ และพืช ทั้ง Codex, OIE และ IPPC ตามลำดับ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขของ WTO

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ