การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 21:48 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การขอรับความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens)

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความร่วมมือเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลสำหรับพลเมืองอาเซียน (Framework for Developing Digital Readiness among ASEAN Citizens) และอนุมัติให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนของประเทศไทยรับรองร่างกรอบความร่วมมือฯ ในที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างกรอบความร่วมมือดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) โดยกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง

(กปส. แจ้งว่า เบื้องต้นสำนักเลขาธิการอาเซียนได้แจ้งเวียนประเทศสมาชิกอาเซียนว่าจะมีการรับรองร่างกรอบความร่วมมือฯ ในที่ประชุมฯ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

สาระสำคัญของเรื่อง

ร่างกรอบความร่วมมือฯ จะเป็นเอกสารผลลัพธ์ในการประชุมฯ ที่แสดงเจตนารมณ์ของรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนในการมุ่งเน้นให้แต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนใช้ร่างกรอบความร่วมมือฯ เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ประเด็นที่จำเป็นในการพัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

1. แนวคิดหลัก ประกอบด้วย 3 แนวคิด

1.1) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

  • ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น ความพร้อมในการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (เช่น คอมพิวเตอร์ และแล็ปท็อป) ควรทำให้คนทุกกลุ่มโดยเฉพาะประชากรกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ และคนพิการ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การมีโครงการสนับสนุน เช่น การให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไม่มีค่าใช้จ่ายหรือราคาย่อมเยา ยังเป็นแนวทางที่สามารถให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัล

1.2) ทักษะความเข้าใจและเทคโนโลยีดิจิทัล

  • ประเทศสมาชิกอาเซียนควรกำหนดทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลที่ประชาชนจำเป็นต้องได้รับการพัฒนา โดยผ่านการฝึกอบรมขั้นพื้นฐาน
  • พลเมืองอาเซียนควรมีความตระหนักรู้ถึงความจำเป็นของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ และการปกป้องตนเองจากภัยออนไลน์และการโจมตีทางไซเบอร์

1.3) การมีส่วนร่วมทางดิจิทัล

  • บริษัทต้องออกแบบเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่มีความครอบคลุมและเป็นมิตรต่อผู้ใช้ รวมทั้งรัฐบาลต้องผลักดันการใช้ดิจิทัลในองค์กรระดับชุมชน ธุรกิจ และองค์กรภาครัฐต่าง ๆ เพื่อการให้บริการทางดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกกลุ่มคน

2. ประโยชน์สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน

  • พัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองอาเซียนในการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
  • ส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ ด้านดิจิทัล เช่น ข่าวปลอม
  • สนับสนุนธุรกิจในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

3. ระยะเวลาดำเนินการ

  • ร่างกรอบความร่วมมือฯ มิได้กำหนดระยะเวลาดำเนินการหรือกลไกในการติดตามความคืบหน้า เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการกำหนดแนวทางของแต่ละประเทศสมาชิก

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ