การเตรียมการด้านงบประมาณสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี 2565

ข่าวการเมือง Tuesday January 26, 2021 21:53 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อกรอบวงเงินงบประมาณของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 (เจ้าภาพเอเปค) ประกอบด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2,342.28 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 จำนวน 940.82 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 3,283.10 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่รับผิดชอบภารกิจโดยตรงต่อไป

ทั้งนี้ หากในอนาคตกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีภารกิจที่มีความจำเป็นที่จะต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาความจำเป็น เหมาะสมของภารกิจและวงเงินที่จะใช้ในการดำเนินการให้รอบคอบ รัดกุม และไม่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณมากเกินความจำเป็น ก่อนเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป โดยให้ดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย

ประเทศไทยจะต้องจัดการประชุมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคฯ ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 ? พฤศจิกายน 2565 ประกอบด้วย

ประเภทการประชุม

1. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials? Meeting ? SOM)

จำนวน 5(ครั้ง)

สาระสำคัญ

จัดขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 ประกอบด้วย การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officials? Meeting ? SOM) การประชุมคณะกรรมการ (Committee) การประชุมคณะทำงาน (Working Group) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในห้วงเวลาประมาณ 10 ? 15 วัน ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

2. การประชุมระดับรัฐมนตรี(APEC Ministerial Meeting ? AMM)

จำนวน 9 (ครั้ง)

สาระสำคัญ

จัดขึ้นก่อนการประชุมระดับผู้นำ โดยมีการประชุมรายสาขาที่สำคัญ 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมรัฐมนตรีการค้า (Ministers Responsible for Trade ? MRT) และการประชุมรัฐมนตรีการคลัง (Finance Minister Meeting ? FMM) นอกจานี้ จะมีการจัดประชุมรายสาขาอื่น ๆ ตามวาระหรือหัวข้อสำคัญที่ไทยต้องการผลักดัน เช่น การท่องเที่ยว SMEs และความมั่นคงทางอาหาร เป็นต้น

3. การประชุมระดับผู้นำ(APEC Economic Leaders? Meeting ? AELM)

จำนวน 1(ครั้ง)

สาระสำคัญ

จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2565 ใช้เวลาประมาณ 7 วัน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10,000 คน โดยมีผู้นำเอเปคจาก 21 เขตเศรษฐกิจ ผู้นำจากประเทศที่เป็นแขกรับเชิญของเจ้าภาพ องค์การระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) องค์การความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) ผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่าง ๆ และสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ ซึ่งในช่วงการประชุมผู้นำจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกัน ได้แก่ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคครั้งสุดท้าย การประชุมรัฐมนตรีเอเปค การประชุม APEC CEO Summit การหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council ? ABAC) และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

นอกจากการประชุมข้างต้น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและ/หรือกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การจัดกิจกรรมสัปดาห์ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security Week) และการดำเนินโครงการโรงเรียนเครือข่ายเอเปค เป็นต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 26 มกราคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ