ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 2 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday February 9, 2021 22:34 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ เป็นการออกกฎกระทรวงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม และหัวนมยางดูดเล่นให้มีความเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภค ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางสำหรับขวดนม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่นต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหัวนมยางดูดเล่น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

3. ให้ร่างกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ