รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-บราซิล

ข่าวการเมือง Wednesday February 10, 2021 00:27 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย ? บราซิล (บันทึกความเข้าใจฯ) และให้ความเห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตของฝ่ายไทย โดยมอบให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตยืนยันการมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวต่อไป โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถปรับถ้อยคำตามความเหมาะสมที่ไม่กระทบกับสาระสำคัญ ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

บันทึกความเข้าใจฯ เป็นการปรับปรุงข้อบทภายใต้ความตกลงฯ เพื่อสนับสนุนให้สายการบินของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการให้บริการเป็นการส่งเสริมการเดินทางระหว่างทั้งสองประเทศ บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย ? บราซิล มีสาระสำคัญ ดังนี้

สายการบินที่กำหนด

แต่ละฝ่ายยอมรับการกำหนดสายการบินได้หนึ่งหรือหลายสายการบินในการทำการบินตามเส้นทางที่ระบุ ในภาคผนวกของร่างความตกลงฯ โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ต่อไปนี้

1) สายการบินมีถิ่นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง

2) การควบคุมเชิงกำกับดูแลของสายการบินดำเนินการและคงไว้โดยภาคีคู่สัญญา ผู้กำหนดสายการบิน

3) ภาคีคู่สัญญาผู้กำหนดสายการบินต้องดำเนินการตามข้อบทเรื่องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยการบิน ซึ่งกำหนดไว้ภายใต้ความตกลงฯ

4) สายการบินที่กำหนดจะต้องมีคุณสมบัติซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่เป็นปกติในการดำเนินบริการเดินอากาศระหว่างประเทศ โดยภาคีที่ได้รับแจ้งการกำหนดสายการบิน

ใบพิกัดเส้นทางบิน

ให้สามารถทำการบินตามเส้นทางบิน ดังต่อไปนี้

ไทย จุดต่าง ๆ ในไทย ? จุดระหว่างทางใด ๆ ? จุดต่าง ๆ ในบราซิล ? จุดพ้นใด ๆ

บราซิล จุดต่าง ๆ ในบราซิล ? จุดระหว่างทางใด ๆ ? จุดต่าง ๆ ในไทย ? จุดพ้นใด ๆ

โดยไม่มีข้อจำกัดในด้านทิศทางหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์และไม่มีสิทธิกาโบตาจ

สิทธิรับขนการจราจร

แต่ละฝ่ายสามารถทำการบินด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 3 4 และ 5 ได้ ภายใต้ความจุความถี่ที่กำหนด

ความจุความถี่

ทำการบินได้ฝ่ายละ 14 เที่ยว/สัปดาห์ ด้วยแบบอากาศยานใด ๆ

พิกัดอัตราค่าขนส่ง

สายการบินสามารถกำหนดพิกัดอัตราค่าขนส่งของตนเองได้ โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติพิกัดอัตราค่าขนส่งจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่การเดินอากาศของแต่ละฝ่ายอาจขอให้สายการบินที่กำหนดแจ้งราคาที่กำหนดในการทำการบินไปยัง/มาจากอาณาเขตของตน

การทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน (Code Sharing)

ให้สายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายสามารถทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกันกับสายการบินใด ๆ รวมถึงสายการบินของประเทศที่สามได้ โดยสายการบินที่กำหนดต้องได้รับการอนุญาตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของการทำการบินโดยใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน นอกจากนี้ จะไม่นับหักสิทธิความจุความถี่ของการบินที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินบริการ ทั้งนี้ สายการบินต้องได้รับการอนุญาตก่อนเริ่มดำเนินบริการ

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

ให้สิทธิแก่สายการบินในการรวมการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ ต่อนื่องกับการขนส่งทางอากาศมายังหรือไปจากจุดใด ๆ ในอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาหรือประเทศที่สาม โดยมีเงื่อนไขว่า จุดต้นทางและจุดปลายทางของการทำการบินต้องอยู่ในอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาซึ่งดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งอื่น ๆ ได้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝ่าย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากผลการเจรจาการบินระหว่างไทย ? บราซิล ในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ปฏิบัติการการบินของสายการบินที่กำหนดของทั้งสองฝ่ายมีความยืดหยุ่นในการวางแผนการตลาดให้เกิดความคุ้มทุนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดการแข่งขันกันในเส้นทางบิน ส่งผลให้ค่าขนส่งเป็นไปตามกลไกตลาด อันเป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกให้ผู้โดยสารมากขึ้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ