การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า

ข่าวการเมือง Wednesday February 10, 2021 00:29 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง การจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 และให้หน่วยราชการแต่ละหน่วยใช้งบประมาณของตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการดำเนินงาน หรือทำความตกลงกับสำนักงบประมาณเพื่อจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมได้ พร้อมให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม พระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระ มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พุทธศักราช 2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ

สาระสำคัญ

เนื่องด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 จะเป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ) กระทรวงศึกษาธิการจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ รัฐบาลไทยและองค์การยูเนสโกร่วมฉลอง 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ พุทธศักราช 2564 ในการประกาศยกย่องและเฉลิมฉลองวาระครบรอบที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโกปี 2563 - 2564 ตามมติที่ประชุมสมัยสามัญขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (องค์การยูเนสโก) ครั้งที่ 40 ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) กระทรวงศึกษาธิการ 2) กระทรวงวัฒนธรรม 3) สำนักนายกรัฐมนตรี 4) กระทรวงมหาดไทย 5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 6) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 7) กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 โดยมีกิจกรรมสำคัญ เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติ วัตรปฏิบัติ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ การออกแบบและจัดทำตราสัญลักษณ์ การจัดตั้ง ?กองทุนสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา? การจัดตั้ง ?สถาบันวชิรญาณวโรรส? การจัดนิทรรศการภาพถ่ายพระประวัติและภาพศิลปกรรมเหมือนจริง การเผยแพร่สารคดี เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ฯ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่สามารถจัดสรรได้เป็นทางเลือกแรก หากไม่สามารถดำเนินกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานได้ จึงจะขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากงบประมาณของรัฐบาล

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ