ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday February 23, 2021 18:15 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ กษ. รับความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

เป็นการกำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน เพื่อดำเนินโครงการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อันจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้น โดยพัฒนาที่ดินทุกแปลงให้ได้รับประโยชน์จากโครงการชลประทานและการสาธารณูปโภคให้ทั่วถึง

ทั้งนี้ กษ. เสนอว่า

1. เนื่องจากพื้นที่โครงการจัดรูปที่ดินหลายพื้นที่ที่มีประกาศกำหนดเขตท้องที่ที่จะสำรวจเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ยังมิได้ประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจึงต้องประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามบทเฉพาะกาลในมาตรา 69 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งบัญญัติให้บรรดาการดำเนินการใดเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินซึ่งได้กระทำไปแล้วในขั้นตอนใดในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้เป็นอันใช้ได้ แต่การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่มีปัญหาไม่อาจดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องใด ให้การดำเนินการต่อไปในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางกำหนด

2. อย่างไรก็ตาม การประกาศเขตโครงการจัดรูปที่ดินดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับทางกฎหมายกับที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินที่จะนำมาจัดรูปที่ดิน เนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับให้สามารถนำที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดินได้ เพราะยังไม่มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาที่มีผลเป็นการถอนสภาพการเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน โดยมิต้องดำเนินการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน และให้ที่ดินนั้นตกเป็นของกรมชลประทานเพื่อนำมาใช้ในการจัดรูปที่ดินแต่อย่างใด

3. คณะอนุกรรมการพิจารณาการปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมาย ในการประชุม ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 สิงหาคม 2559 มีมติเห็นชอบให้พื้นที่เขตสำรวจจัดรูปที่ดินตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ที่ยังไม่ได้กำหนดให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินให้เป็นเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินตามมาตรา 32 และประกาศให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไปตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถนำที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินในเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินมาใช้เพื่อการจัดรูปที่ดิน โดยมิต้องมีการถอนสภาพตามประมวลกฎหมายที่ดิน ตามมาตรา 34 (1) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

4. คณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุม ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 8 ธันวาคม 2559 ได้มีมติรับทราบและเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ที่ทำเกษตรกรรมในท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน และสมควรกำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินในท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดทำเป็นโครงการจัดรูปที่ดิน และให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดินและให้ประกาศเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินต่อไป ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2558

จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตสำรวจการจัดรูปที่ดิน ในท้องที่ตำบลพรหมนิมิต และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. ?. มาเพื่อดำเนินการ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ