ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าวการเมือง Tuesday March 2, 2021 17:27 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ ทส. รับข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทส. เสนอว่า

1. ได้ดำเนินการประกาศเขตพื้นที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 และมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยออกเป็นประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 มีผลใช้บังคับ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ต่อมาได้มีการขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และจะสิ้นสุดอายุการใช้บังคับ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

2. การจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ซึ่ง ทส. จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้มีผลใช้บังคับได้ทันภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป

3. ในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23กันยายน 2563 ที่ประชุมพิจารณาตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอว่า การจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่มีขั้นตอนทางกฎหมายซึ่งจะไม่ทันกับประกาศกระทรวงฯ ตามข้อ 1 ที่จะหมดอายุการใช้บังคับในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ประกอบกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนเกาะสมุย พ.ศ. 2549 หมดอายุการใช้บังคับตั้งแต่ปี 2556 หากไม่มีการขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว จะทำให้เกิดช่องว่างที่ไม่สามารถป้องกันผลกระทบจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประกาศกระทรวงฯ ยังได้กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นมาตรการเสริมกฎกระทรวงควบคุมอาคาร ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 59 (พ.ศ. 2548) ที่คุ้มครองพื้นที่บนแผ่นดินของเกาะสมุยและเกาะแตนแล้ว ยังมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 80 เมตร ขึ้นไป รวมทั้งพื้นที่ที่มีความลาดชันตั้งแต่ร้อยละ 35 ถึงร้อยละ 50 ให้ก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อควบคุมมิให้มีการก่อสร้างบนพื้นที่สูงมากเกินไปเป็นการป้องกันเรื่องชะล้างพังทลาย รวมทั้งป้องกันผลกระทบด้านสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และประกาศกระทรวงฯ ได้กำหนดมาตรการอื่น ๆ เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้แก่ การห้ามทำเหมืองแร่ การขุดเจาะ ผลิตน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ การสร้างสนามกอล์ฟ การกระทำหรือประกอบกิจการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเต่าทะเล ปะการัง ปลาสวยงาม หอยมือเสือ เป็นต้น รวมทั้งการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปมาตรการต่าง ๆ ยังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะบังคับใช้ประกาศกระทรวงฯ ตามข้อ 1 ต่อไป และเห็นควรปรับปรุงประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อ 1 ออกไปอีก 2 ปี นับจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และให้นำร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และอำเภอเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงได้เสนอร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างประกาศ

ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ออกไปอีก 2 ปี นับแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ