ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 08:52 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

1. อก. ได้มีการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 เมืองพัทยา ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เมืองพัทยา ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และเทศบาล ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้แก่เทศบาล ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ยกเว้นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ยังไม่มีการถ่ายโอนภารกิจ

2. อก. พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 8 กันยายน 2563) ประกอบกับการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ซึ่งเป็นการลดภาระของประชาชนในการที่จะต้องเดินทางมาติดต่อราชการด้วยตนเอง จึงดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 สามารถดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1) กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ก่อนจะเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้รวมถึงการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

2) กำหนดให้เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากผู้ประกอบกิจการตามข้อ 1) แล้ว ให้ออกใบรับแจ้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย

3) กำหนดให้หากการดำเนินการแจ้งและรับแจ้งตามข้อ 1) และข้อ 2) ไม่สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการ ณ สถานที่ ดังนี้

(1) โรงงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้กระทำ ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย

(2) โรงงานในจังหวัดอื่น ให้กระทำ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย

4) กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ