แต่งตั้ง

ข่าวการเมือง Wednesday March 24, 2021 11:24 —มติคณะรัฐมนตรี

1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายกิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนัก [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์) ระดับสูง] สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งตั้ง นายวิชิตร์ แสงทองล้วน ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารระดับต้น) สำนักงาน ก.พ.ร ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตั้งข้าราชการ พลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

1. นายจักรกฤดิ กระจายวงศ์ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

2. นางสาวอุรวดี ศรีภิรมย์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3. นายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศในข้อ 1. ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

4. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จำนวน 2 คน แทนผู้ที่ลาออก ดังนี้

1. นายรัตนะ สวามีชัย (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)

2. นางสาวชวนชม กิจพันธ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว

5. เรื่อง การแต่งตั้งผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางสาวพิมพ์เพ็ญ ลัดพลี ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ แทน นายจำเริญ โพธิยอด ผู้แทนกระทรวงการคลังเดิมที่ลาออก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว

6. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้

1. นายธนาคม จงจิระ เป็นประธานกรรมการ

2. พลเอก พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)

3. นายธวัช ผลความดี เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

4. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคาเป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

5. พลตำรวจโท เพิ่มพูน ชิดชอบ เป็นกรรมการ

6. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ เป็นกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ)

7. นางพรรณขนิตตา บุญครอง เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)

8. นายธิบดี วัฒนกุล (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) เป็นกรรมการ (บุคคลในบัญชีรายชื่อ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

7. เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเพื่อยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (จำนวน 2 ราย)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ราย (1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ และ 3. นายสมชาย สาโรวาท) เพื่อยกเลิกการแต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายอมร มีมะโน 2. นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์

8. เรื่อง การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

1. นายยุทธนา หยิมการุณประธานกรรมการ

2. นางสาวกิริฎา เภาพิจิตรกรรมการ

3. นายกฤษณ์ เสสะเวช กรรมการ

4. นายรัฐสภา จิระกรานนท์กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวรรธน์ พลวิชัย กรรมการ

6. นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง กรรมการ

7. นายนรินทร์ โอภามุรธาวงศ์ กรรมการ

8. นายชาญวิทย์ นาคบุรี กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 23 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ