ร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday March 31, 2021 09:05 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่ พน. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าครอบคลุมเฉพาะบริเวณที่อยู่ในเขตสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2. กำหนดให้การออกแบบ การเดินสายไฟฟ้า การติดตั้งระบบไฟฟ้า และการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า มาตรฐานการป้องกัน หรือมาตรฐานอื่นที่อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนด

3. กำหนดลักษณะบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว สิ่งปลูกสร้าง อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ที่ยอมรับให้ใช้ในบริเวณอันตรายของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว

4. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงลักษณะและขนาดของวัสดุที่ใช้ในระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

5. กำหนดให้สถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่มีการรับหรือจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวโดยระบบการขนส่งทางท่อ ที่มีอยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าเป็นไปตามกฎกระทรวงนี้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 30 มีนาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ