ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. ....

ข่าวการเมือง Wednesday April 7, 2021 17:34 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกอาชญาบัตรและประทานบัตร พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ อก. เสนอ คณะรัฐมนตรีได้เคยมีมติอนุมัติหลักการและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกอาชญาบัตรสำรวจแร่ อาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ขอรับอาชญาบัตรและประทานบัตรซึ่งเป็นการดำเนินการตามมาตรา 38 วรรคสอง และมาตรา 52 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออาชญาบัตรและประทานบัตร เช่น มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องเป็นสมาชิกของสภาการแร่ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น

2. กำหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ยื่นคำขออาชญาบัตรผูกขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ และประทานบัตร เช่น ผู้ขอรับอาชญาบัตรต้องไม่เคยถูกยกคำขอ ยกเลิกหรือเพิกถอนอาชญาบัตรผู้ขาดสำรวจแร่ อาชญาบัตรพิเศษ หรือประทานบัตร เป็นต้น

3. กำหนดขั้นตอนและกระบวนการขอยื่นคำขออาชญาบัตรและประทานบัตร เช่น การยื่นคำขออาชญาบัตรสำรวจแร่ให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องที่ที่จะขอสำรวจแร่ พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ และการยื่นคำขอประทานบัตรให้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ ในท้องที่ที่จะขอทำเหมือง พร้อมด้วยข้อมูล เอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอ เป็นต้น

4. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาออกประทานบัตร ได้แก่ ความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ ความเหมาะสมของเทคโนโลยีที่จะใช้ในการทำเหมือง มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และแผนการฟื้นฟูที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแร่ เป็นต้น

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ