รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

ข่าวการเมือง Wednesday April 7, 2021 18:44 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง รายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีสนามมวยนานาชาติรังสิตจัดให้มีการชกมวยในเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน กรณีสนามมวยนานาชาติรังสิตจัดให้มีการชกมวยในเด็ก โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบต่อไป

เรื่องเดิม

1. กสม. แจ้งว่า ได้ตรวจสอบกรณีสนามมวยนานาชาติรังสิตเปิดให้มีการลักลอบเล่นการพนันมวยตู้ โดยให้เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ชกมวย เพื่อเป็นข้ออ้างว่า สนามมวยยังมีการจัดการชกมวยอยู่ การนำเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี มาชกมวย เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม อีกทั้งสนามมวยดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ควบคุมสนามมวย ซึ่ง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง และเห็นควรมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์เจ้าหน้าที่ดังกล่าวในความผิดฐานละทิ้งหน้าที่ราชการแล้ว กสม. จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส่วนประเด็นสนามมวยนานาชาติรังสิตจัดให้มีการชกมวยในเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เห็นว่า สนามมวยนานาชาติรังสิตมีการจัดชกมวยเด็กดังกล่าวจริง ซึ่งตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 มาตรา 26 วรรคหนึ่ง บัญญัติห้ามจัดการแข่งขันกีฬามวยโดยไม่ได้รับอนุญาต และในวรรคสองบัญญัติให้การอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะกำหนดได้เฉพาะเมื่อมีอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยในการแข่งขัน เมื่อยังไม่ปรากฏข้อความกำหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ นายทะเบียนจึงไม่อาจอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬามวยสำหรับนักมวยที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ดังนั้น การกระทำของสนามมวยนานาชาติรังสิต จึงเข้าเกณฑ์เป็นการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี ชกมวย และเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งต่อคณะรัฐมนตรีว่า ควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มหมวดการควบคุมการชกมวยเด็ก เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักการสำคัญและรายละเอียดทางปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะสำหรับการชกมวยเด็ก

2. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งมอบหมายให้ กก. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงแรงงาน (รง.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง

กก. รายงานว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กค. พม. มท. รง. สธ. สคก. สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวในภาพรวม สรุปได้ ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

ให้ กก. ร่วมกับ สธ. รง. และ พม. ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 โดยเพิ่มหมวดการควบคุมการชกมวยเด็ก เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ที่เป็นหลักการสำคัญและรายละเอียดทางปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะสำหรับการชกมวยในเด็ก

สรุปผลการพิจารณาในภาพรวม

1. ให้คณะกรรมการกีฬามวยแก้ไขระเบียบกติกาการแข่งขันกีฬามวยในเด็กอย่างเร่งด่วน โดยให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นประกอบการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักสำคัญและรายละเอียดทางปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะสำหรับการชกมวยในเด็ก รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 แล้ว

2. ให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดแนวทางหลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลกีฬามวยทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมายังไม่มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และได้มีหนังสือแจ้งนายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวยให้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยความปลอดภัยสำหรับนักมวย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยระเบียบกติกามาตรฐานสำหรับการแข่งขันกีฬามวย (ฉบับที่ 2) สำหรับนักมวยอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเคร่งครัด รวมทั้งแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด (นายทะเบียนจังหวัด) ให้เข้มงวดตรวจสอบการแข่งขันกีฬามวยสำหรับนักมวยอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดด้วยแล้ว

3. การแก้ไขพระราชบัญญัติกีฬามวย ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬามวยในเด็ก ให้นำข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาโดยให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับวงการกีฬามวยปัจจุบัน

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 7 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ