ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 16:40 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ อก. รับความเห็นของ อว. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

ทั้งนี้ อก. เสนอว่า

1. โดยที่มาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี พ.ศ. 2561 ? 2570 ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ในส่วนของมาตรการขจัดอุปสรรคการลงทุนและสร้างปัจจัยสนับสนุนได้กำหนดให้ อก. (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) เพิ่มบัญชีประเภทกิจการอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพในบัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อแยกอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพออกจากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อก. จึงดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อปรับปรุงแก้ไขประเภทหรือชนิดของโรงงานตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ฯ รวมทั้งยกร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?. ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อเพิ่มประเภทหรือชนิดของโรงงานประกอบกิจการทำเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี โดยกระบวนการเคมีชีวภาพ และการผลิตพลาสติกชีวภาพ

2. ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 อก. จึงดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวก่อน จึงไม่อาจดำเนินการร่างกฎกระทรวงตามข้อ 1. ต่อไปได้ โดยดำเนินการยกเลิกกฎกระทรวงเดิมและออกเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ คือ กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงบัญชีประเภทหรือชนิดของโรงงานท้ายกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535)ฯ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563

3. โดยที่กฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 ตามข้อ 2. ยังไม่มีความชัดเจนในการประกอบกิจการโรงงานหลักที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio Industry) ซึ่งเดิมมีการพิจารณาจัดรวมอยู่ในประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 42ฯ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ ประกอบกับเพื่อเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล (S ? Curve) อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลดีในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปและสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากยิ่งขึ้น จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงฯ โดยเพิ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 3 ประเภทให้เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานก่อนจึงจะดำเนินการได้) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องและให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 17 กรกฎาคม 2661 โดยจัดทำเป็นร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาด ของโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?.

4. อก. โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงตามข้อ 3 แล้ว

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

แก้ไขเพิ่มเติมประเภทหรือชนิดของโรงงานในลำดับที่ 42 แห่งบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน พ.ศ. 2563 โดยเพิ่มประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพ 3 ประเภท ให้เป็นโรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ (1) การทำเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมี ซึ่งใช้วัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการเคมีชีวภาพเป็นพื้นฐาน (2) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบ พื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่อง และ (3) การผลิตพลาสติกชีวภาพจากเคมีภัณฑ์ หรือสารเคมี หรือวัสดุเคมีที่ผลิตจากวัตถุดิบพื้นฐานทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องรวมกับวัตถุดิบที่ผลิตมาจากปิโตรเลียม และทำให้พลาสติกชีวภาพนั้นสลายตัวได้ทางชีวภาพ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ