การเสนอความเห็นการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียนของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน

ข่าวการเมือง Tuesday April 20, 2021 17:19 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามผลการพิจารณาการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอ ดังนี้
1. ให้ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)
2. ไม่ควรให้จัดตั้งกองทุน ดังต่อไปนี้

2.1 กองทุนความปลอดภัยในการออกกำลังกาย นันทนาการ และกีฬา ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) ตามร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยในการออกกำลังกาย นันทนาการ และกีฬา พ.ศ. ....

2.2 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.) ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ....

และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมพลศึกษา) กระทรวงแรงงาน (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับความเห็นของสำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง
คณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาการขอยุบเลิกและการขอจัดตั้งทุนหมุนเวียน ในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแล้วมีความเห็นต่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ สรุปได้ ดังนี้
ประเด็น
1. ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากฎหมาย[สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.)]

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ

เห็นควรให้ สคก. ยุบเลิกเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ และให้ สคก. ดำเนินการชำระบัญชีเงินทุนหมุนเวียนและนำเงินคงเหลือส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินด้วย เนื่องจาก สคก. ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายแล้ว

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • สคก. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) สำนักงบประมาณ (สงป.) และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เห็นชอบ
2. ไม่เห็นควรจัดตั้งกองทุนความปลอดภัยในการออกกำลังกาย นันทนาการ และกีฬา (กรมพลศึกษา กก.)

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ

 • เป็นการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของหน่วยงาน และซ้ำซ้อนกับทุนหมุนเวียนอื่น ในการสนับสนุนเงินเยียวยาค่ารักษาแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
 • ผู้ให้บริการสถานที่ออกกำลังกายควรเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยในการใช้สถานที่
 • กรมพลศึกษาต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการออกกำลังกาย นันทนาการ และกีฬาต่อไป

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • กก. มีความเห็นเพิ่มเติมว่าการจัดตั้งกองทุนดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมและคุ้มครองด้านความปลอดภัย ลดการบาดเจ็บและสูญเสียจากการออกกำลังกาย
 • สงป. สคก. และ สศช. เห็นชอบ
3. ไม่เห็นควรจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน)

ความเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการฯ

 • เป็นการดำเนินงานซ้ำซ้อนกับภารกิจปกติของ รง. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • แหล่งรายได้ของกองทุนฯ ซึ่งมาจากเงินค่าสมาชิกอาจไม่มีความยั่งยืน ทำให้ต้องใช้เงินงบประมาณเป็นรายได้หลัก
 • รง. ควรบูรณาการด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบภายใต้หน่วยงานและทุนหมุนเวียนภายใต้การกำกับดูแลของ รง. หรือดำเนินการขยายวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ของกรมการจัดหางาน ให้ครอบคลุมถึงแรงงานนอกระบบ

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • รง. เห็นว่า คณะรัฐมนตรีอาจมอบหมายให้ รง. ดำเนินการขยายวัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพและโอนกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านมาอยู่ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... ต่อไป
 • กก. สงป. สคก. และ สศช. เห็นชอบ

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 20 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ