ร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ….

ข่าวการเมือง Tuesday April 27, 2021 17:01 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ พ.ศ. ?. ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงที่ พน. เสนอ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการประกอบกิจการในปัจจุบัน

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้การออกแบบ การสร้าง การทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันหรือเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่าย ก๊าซปิโตรเลียมเหลวของผู้ค้าน้ำมัน และมีหน้าที่ควบคุมดูแลถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มให้เป็นไปตามที่กำหนด

3. กำหนดวิธีการในกรณีที่มีการยกเลิกการเป็นตัวแทนค้าต่างจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว ระหว่างกัน

4. กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการควบคุมมีหน้าที่ควบคุมดูแลรถยนต์ที่ใช้บรรทุกถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้มที่เข้ามาภายในบริเวณโรงบรรจุ และกำหนดวิธีการวัดระยะห่างของกังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

5. กำหนดลักษณะของแผนผังโดยสังเขป แผนผังบริเวณ และแบบก่อสร้างอาคาร แบบก่อสร้างกำแพงกันไฟ แบบก่อสร้างถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว แบบก่อสร้างท่อหรือรางระบายน้ำ และรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร

6. กำหนดที่ตั้ง ลักษณะ และระยะปลอดภัยของสถานที่บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ โดยต้องตั้งอยู่ห่างจากเขตพระราชฐานไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร ตั้งอยู่ห่างจากสถานีบริการก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และตั้งอยู่ห่างจากเขตสถานทูต สถานกงสุล สถานศึกษา สถานพยาบาล โรงมหรสพ ศาสนสถาน โบราณสถาน หรือสนามกีฬา ไม่น้อยกว่า 200 เมตร รวมทั้งกำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยของอาคารที่ใช้บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวและอาคารเก็บภาชนะบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

7. กำหนดลักษณะและระยะปลอดภัยการตั้งถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงบรรจุ การวางระบบท่อก๊าซปิโตรเลียมเหลว และการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวมถึงกำหนดลักษณะของหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสายหัวจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวในโรงบรรจุ ตลอดจนวิธีการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลวลงในถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวหุงต้ม

8. กำหนดวิธีการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยต้องมีระบบท่อน้ำดับเพลิง ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยแบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง (water sprinklers) และเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 เมษายน 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ