โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ

ข่าวการเมือง Wednesday May 5, 2021 20:55 —มติคณะรัฐมนตรี

เรื่อง โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (โครงการฯ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านจำนวน 20 ล้านบาท โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และ อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มีอำนาจอนุมัติโครงการ แผนงาน และกิจกรรมภายใต้กรอบงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และสามารถจ่ายเงินงบประมาณสนับสนุนหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านแต่ละประเทศ เพื่อให้มีการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ตามที่ได้รับจัดสรร ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ

สาระสำคัญ วัตถุประสงค์ แนวทางการสนับสนุน และการกำกับติดตาม สรุปได้ ดังนี้

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

(2) เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมฯ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(3) เพื่อพัฒนาบุคลากรและระบบการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

(4) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศในการร่วมกันควบคุมปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

แนวทางการสนับสนุน

(1) ประสานหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านให้แจ้งรายการความต้องการขอรับการสนับสนุน

(2) วิเคราะห์จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของแต่ละประเทศ โดยคำนึงถึงแนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ส. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ และเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วนของความต้องการรับการสนับสนุน

(3) แจ้งผลการพิจารณาการสนับสนุนตามโครงการแก่หน่วยงานกลางด้าน ยาเสพติดแต่ละประเทศ

(4) ส่งมอบงบประมาณ แจ้งการส่งมอบและเงื่อนไขการใช้จ่ายงปบระมาณกับหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศ

(5) หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดแต่ละประเทศเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อ หรือใช้จ่ายงบประมาณตามเงื่อนไขและรายการที่เห็นชอบร่วมกัน อาทิ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และยานพาหนะ เพื่อความสะดวกในการรับบริการหลังการขาย การซ่อมบำรุงและลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่ง

(6) สำนักงาน ป.ป.ส. กำกับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทาง การกำกับติดตาม

(1) ประสานติดตามความคืบหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติดประจำประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อความรวดเร็ว ต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ

(2) ให้หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้านจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และนำส่งให้กับสำนักงาน ป.ป.ส. ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง

กระทรวงยุติธรรมขอให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านทั้งสี่ประเทศ ได้แก่ สาแห่งสหภาพเมียนมา (6.02 ล้านบาท) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (8.59 ล้านบาท) ราชอาณาจักรกัมพูชา (2.34 ล้านบาท) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (3.05 ล้านบาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน รายการโครงการฯ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 3แผนงาน ได้แก่ (1) ปฏิบัติการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง: การจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือและยานพาหนะในการปฏิบัติการ และการจัดตั้งด่านตรวจถาวรในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ (2) การพัฒนาระบบการประสานงานร่วมกันผ่านศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย: ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศูนย์ฯ และ (3) การเสริมสร้างประสิทธิผลของกลไกหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดภัยจากยาเสพติด: การสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ทั้งนี้ ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ สำนักงาน ป.ป.ส. จะส่งมอบงบประมาณให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของทั้งสี่ประเทศและกำกับติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ