ข่าวอินโฟเควสท์
18:24 ตุรกีเตรียมจัดเลือกตั้งประธานาธิบดี-สมาชิกรัฐสภา พรุ่งนี้   ตุรกีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาในวันอาทิตย์ที่ 24 มิ.ย.นี้ ซึ่งจะ…
17:46 เกิดเหตุระเบิดในเมืองหลวงของเอธิโอเปีย บาดเจ็บอย่างน้อย 83 คน ขณะไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต   สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดระหว่างการชุม…
17:14 "เสียวหมี่" เตรียมเข้าเทรดในตลาดหุ้นฮ่องกง หวังระดมทุน $6.1 พันล้าน   เสียวหมี่ คอร์ป บริษัทผู้ผลิตสมาร์ทโฟนของจีน เปิดเผยในวันนี้ว่า บริษัทหวั…
16:27 นายกฯ หารือภาคเอกชนไทยฝากช่วยขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับคณะเอกชนไทย ได้แก่ …
16:09 "คิม จอง พิล" อดีตนายกฯเกาหลีใต้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 92 ปี   นายคิม จอง พิล อดีตนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปูทางสู่การฟื้นความ…

แต่งตั้ง

ข่าวเศรษฐกิจ มติคณะรัฐมนตรี -- พุธที่ 9 ธันวาคม 2552 16:32:18 น.
1. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งตั้งนายไพโรจน์ เผือกวิไล นายช่างใหญ่ (วิศวกร 9 ชช.) กรมที่ดิน ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจ 10 ชช.) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 10 จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. นาวาอากาศตรีหญิง โสฬส วุฒิพันธุ์  นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป) กลุ่มงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนวิชาการ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์  กรมการแพทย์  ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา กลุ่มงานจักษุวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลสงฆ์  กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

2. นายสุธิต คุณประดิษฐ์  นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง  นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม) กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลำพูน สำนักงานปลัดกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2551 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

3. นายชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน นายแพทย์ 9 วช. (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2551  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
3. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สืบต่อจากนายศักรินทร์ ภูมิรัตน ที่จะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

4. การแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งนางพรพรรณ  ไวทยางกูร เป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป

5. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรชุดใหม่ จำนวน 8 คน  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป  เนื่องจากคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรชุดเดิมได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2552 ดังนี้ กรรมการอื่น (ผู้ทรงคุณวุฒิ) นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประเสริฐ  โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว นายฉัตรชัย  ประคองทรัพย์ ประธานกลุ่มสหกรณ์การเกษตรขามทะเลสอ จำกัด กรรมการผู้แทนสหกรณ์การเกษตร นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กรรมการผู้แทนกลุ่มเกษตรกร นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย กรรมการเกษตร  นายวิเชียร  เจียระธรรม ประธานกลุ่มเกษตรกรภาคตะวันตก  นายสุรชัย  ศิริมัย ประธานสหกรณ์โคนมบ้านบึง จำกัด  นายอภิสิทธิ์  เตชะนิธิสวัสดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และกรรมการบริหารสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย

6. การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลตรี สนั่น  ขจรประศาสน์) เสนอแต่งตั้งนายสุเมธ  สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทนนางวนิดา  ดุละลัมพะ ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2545 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป

7. แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพิ่มเติม

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเสนอว่า นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถเสนอแนะนโยบายและมาตรการในการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน และผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด

8. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอการโอนและเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 4 ราย ดังนี้

1. โอนและเลื่อน นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมบัญชีกลาง ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

2. โอนและเลื่อน นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมศุลกากร ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

3. โอนและเลื่อน นายประสงค์ พูนธเนศ รองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) กรมสรรพากร ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง

4. เลื่อน นายจักรกฤศฏิ์  พาราพันธกุล รองผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับต้น) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย  โดยในส่วนของข้าราชการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตนั้นกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาลต่างประเทศและได้รับความเห็นชอบแล้ว ดังนี้

1. นายสมศักดิ์  สุริยวงศ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมพิธีการทูต ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี สืบแทนนายประดาป  พิบูลสงคราม  ซึ่งเกษียณอายุราชการ

2. นายบรรสาน  บุนนาค เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า ดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมพิธีการทูต สืบแทนนายสมศักดิ์  สุริยวงศ์

3. นายอภิรัฐ  เหวียนระวี รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สหภาพพม่า สืบแทนนายบรรสาน  บุนนาค

4. นางรัชฎา  ถาวรเวช เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางสาวสิรี  บุนนาค ที่ขอลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด)

5. นางสาวจันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส           สาธารณรัฐฝรั่งเศส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย สืบแทนนางรัชฎา  ถาวรเวช

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป
10. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 ดังนี้ 1. นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2. นางอุไร  ร่มโพธิหยก รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงการคลัง  3. นางปราณี ภาษีผล หัวหน้า ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ 4. นายประเสริฐ  ตปนียางกูร เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 5. นายอรรถชัย  บุรกรรมโกวิท รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ที่กำกับดูแลรับผิดชอบสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 ผู้แทนสำนักงบประมาณ 6. นายนภดล  บูรณะธนัง ผู้บริหารส่วน  ส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านอุปทาน ฝ่ายเศรษฐกิจในประเทศ สายนโยบายการเงิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย 7. นายพรศักดิ์  โอวาทวรกิจ ผู้แทนชาวไร่อ้อย 8. นายกำธร กิตติโชติทรัพย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย 9. นายมนตรี  วิศณุพรประสิทธิ์ ผู้แทนชาวไร่อ้อย 10. นายกฤษฎา  มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้แทนโรงงาน 11. นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ ผู้แทน โรงงาน  12. นายวิวัฒน์  ตั้งปอง ผู้แทนโรงงาน

11. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2544 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 2. พันเอก นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายสุรินทร์  ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4. นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอแต่งตั้งให้นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อระบุไว้ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

12. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ชุดใหม่ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 จำนวน 11 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ จำนวน 5 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน จำนวน 6 คน ดังนี้

ภาคราชการ 1. นายธวัชชัย  สำโรงวัฒนา 2. นายชวลิต ชูขจร 3. นายปฤหัส  วงศ์ชัยภูมิ 4. นายธนู  สรเสนีย์ 5. นายสมหมาย  คชนูด

ภาคเอกชน 1. นางจินดารัตน์  ถวิลเติมทรัพย์ 2. นายเกริ่น มิ่งใย 3. นายไพบูลย์  วันเมฆ 4. นายสุพัฒน์  มุลเมฆ 5. นายจุล  ชัยพินิจนรชาติ 6. นายพรชัย  มณีนิล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป
13. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)

คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายสุทธิชัย  จันทร์อารักษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม  2552 เป็นต้นไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ (นายกรัฐมนตรี) วันที่  8  ธันวาคม  2552 --จบ--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง