ประเทศสาธารณรัฐคอสตาริกา Country Profile : COSTA RICA

ข่าวเศรษฐกิจ Friday April 8, 2011 12:06 —กรมส่งเสริมการส่งออก

1. ข้อมูลประเทศทั่วไป

1.1 รูปภาพ ทำเลที่ตั้งของประเทศคอสตาริกา

คอสตาริกา เป็นประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง มีอาณาเขตจรดประเทศนิการากัว ทางทิศเหนือ จรดประเทศปานามา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จรดมหาสมุทรแปซิฟิก ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ และจรดทะเลแคริบเบียนทางทิศตะวันออก

1.2 ชื่อเป็นทางการ Republic of Costa Rica สาธารณรัฐคอสตาริกา

1.3 เมืองหลวง/เมืองท่า/เมืองเศรษฐกิจสำคัญ/ สินค้าสำคัญในแต่ละเมือง

      เมืองสำคัญ          สินค้าสำคัญ
San Jose ซานโฮเซ่ (เมืองหลวง)    บริการการเงิน การค้าและการท่อง

เที่ยว อิเล็กทรอนิกส์

Puerto Limon และ Caldera     เมืองท่า
พัวโตลิมอน แคดารา
Cartago คาตาโก          สินค้าเกษตร บริการและการค้า การ

ศึกษา

Alajuela อาลาฮัวลา         สนามบิน

     1.4 ขนาดพื้นที่       51,100 ตารางกิโลเมตร เป็นอันดับ 129 ขนาดพื้นที่เทียบเท่ากับ

ประมาณหนึ่งในสามของประเทศไทย มีสภาพภูมิศาสตร์ทำให้มีพืชพันธุ์ไม้อุดมสมบูรณ์ที่ไม่สามารถ

พบได้ในประเทศอื่น มีพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนมากถึง 25% ของประเทศห้ามทำลายอย่างมาก

     1.5 ประชากร       4.5 ล้านคน

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้า

     1.7 ประวัติศาสตร์     คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสได้ค้นพบคอสตาริกาในปี ค.ศ. 1502 โดยได้รับ

การต้อนรับจากคนพื้นเมืองอย่างเป็นมิตร ได้รับเอกราชจากสเปนในปี ค.ศ. 1821

       เชื้อชาติ       คนผิวขาวและผสมที่เรียกว่า mestizo ร้อยละ 94 คนผิวดำร้อยละ 3% คนพื้นเมือง

ดั้งเดิม ร้อยละ 1 คนจีนร้อยละ 1

       ศาสนา        คริสต์คาทอลิกส์
       ภาษา        เป็นภาษาสเปน

1.10 ระบอบการปกครอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย

รูปแบบการปกครอง สาธารณรัฐ ประธานาธิบดี การเลือกตั้งประธานาธิบดี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2010 มีผู้ลงสมัครแข่งขันจำนวน 9 คนการหาเสียงได้เน้นเรื่องความมั่นคง และเศรษฐกิจและประมาณว่าว่ามีผู้มาออกเสียงเลือกตั้งเลือกจำนวน 2.8 ล้าน โดยผู้นำผลสำรวจคะแนนเสียงได้ แก่ Ms. Laura Chinchilla ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพรรค Partido Liberacion Nacional ของประธานาธิบดีคนปัจจุบันโดยเข้ามาดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2010 เป็นต้นมา ภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งจะอยู่ในตำแหน่งได้เป็นระยะเวลา 4 ปีเพียงครั้งเดียว โดยได้รับคะแนนสนับสนุน ร้อยละ 40.9 อันดับสองได้แก่ Mr. Otta Guevara นักกฎหมายที่เคยดำรงตำแหน่งวุฒิมา 6 สมัยและเคยสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายขวา Movimiento Libertario มีคะแนนสนับสนุนร้อยละ 30.4 และ Mr. Otton Solix นักเศรษฐศาสตร์พรรคฝ่ายซ้าย Partido Accion Cuidadana ที่เคยสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยก่อนมาเหมือนกัน มีคะแนนสนับสนุนร้อยละ 13.7

1.11 ระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ

มีเส้นทางการเดินทางแบบถนน 35,330 กิโลเมตร ทางรถไฟ 278 กิโลเมตร ทางน้ำ 730 กิโลเมตรที่ใช้เดินเรือได้เฉพาะเรือขนาดเล็ก สนามบิน 151 แห่ง มีท่อส่งก๊าซและน้ำมัน 796 กิโลเมตร ท่าเรือสำคัญ 2 แห่ง

2. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจโดยทั่วไป

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศคอสตาริกา

ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคอสตาริกาประจำเดือนธันวาคม 2553 ชี้ว่าเศรษฐกิจของประเทศยังเติบโตต่ำ และเป็นไปในแนวทางเดียวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศที่ขยายตัวลดลงเรื่อยๆ ตลอดปีที่ผ่านมา เมื่อเดือนธันวาคม 2553 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศลดลงอีกร้อยละ 2.3จากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ไปอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี มีบางภาคเศรษฐกิจที่ยังคงขยายตัวได้ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคบริการ ซึ่งขยายตัวร้อยละ 9.10 รวมทั้งอุตสาหกรรมการขนส่ง การสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งขยายตัวร้อยละ 6.42 ส่วนภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนัก ในขณะที่ภาคธุรกิจก่อสร้าง การผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งภาคการเหมืองแร่ และเหมืองหินมีอัตราการเจริญเติบโตที่ติดลบ

     GDP-   GDP    GDP    จำนวน   อัตรา   อัตรา   อัตรา  อัตราแลก
 ปี    PPP   Growth   per    ประชา   เงิน  การว่าง    ดอก  เปลี่ยนต่อ
     (Bil.   (%)    Cap    กร    เฟ้อ    งาน    เบี้ย เงินดอลล่าร์
     USD)       (USD)         (%)    (%)    (%)    สหรัฐ
2008  48.892   6.8   10,785   4.19    9.4    4.6   12.8   530.41
2009  48.812   2.7   10,785   4.25   13.40    4.9   12.8   573.29
2010   51.13  -0.7   10,564   4.52    7.8    7.8   15.8    513
ที่มา: indexmundi.com

2.2 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

ในปี 2553 คอสตาริกามีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศประมาณ 4.584 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.3 โครงสร้างการผลิตภายในประเทศคอสตาริกา

ภาคบริการมีความสำคัญเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.8 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 22.9 และภาคเกษตรร้อยละ 6.3 สินค้าเกษตรสำคัญได้แก่ กล้วย (คอสตาริกาเป็นผู้ส่งออกกล้วยมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากเอกวาดอร์) กาแฟ เมล็ดโกโก้ ข้าว และถั่ว สินค้าอุตสาหกรรมสำคัญคือ สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ กระดาษ เคมีภัณฑ์และสินค้าพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง สินค้าบริการสำคัญคือ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (ทำรายได้เข้าประเทศกว่า ร้อยละ 60)

2.4 ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศคอสตาริกา

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศในคอตาริกาในปี 2553 เท่ากับ 13.92 พ้นล้านเหรียญฯ

3.2 สินค้าส่งออก/สินค้านำเข้าหลักของประเทศคอสตาริกา

ในปี 2553 คอสตาริกามีการส่งออกมูลค่า 10.1 พันล้านเหรียญฯ และการนำเข้า 13.32 พ้นล้านเหรียญฯ ประเทศคู่ค้าการส่งออกที่สำคัญได้แก่ สหรัฐฯ ร้อยละ 35.61 เนเธอร์แลนด์ ร้อยละ 12.82 จีนร้อยละ 11.81 และเม็กซิโก ร้อยละ 4.2 สินค้าส่งออกสำคัญคือ กล้วย สัปปะรด กาแฟ เมลอน พืชตกแต่ง น้ำตาล เนื้อวัว อาหารทะเล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเภสัช คู่ค้าการนำเข้าได้แก่ สหรัฐฯ ร้อยละ 44.72 เม็กซิโก ร้อยละ 7.65 เวเนซูเอล่า ร้อยละ 5.56 จีนร้อยละ 5.15 และญี่ปุ่นร้อยละ 4.36 นำเข้าที่สำคัญคือ วัตถุดิน สินค้าบริโภค สินค้าทุน น้ำมัน และสิ่งก่อสร้าง

3.7 ความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศ

คอสตาริกาให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในการดำเนินความร่วมมือภายใต้กรอบ Organization of the American States (OAS) และความใกล้ชิดกับสหรัฐฯ โดยเฉพาะในเรื่องการป้องกันประเทศซึ่งคอสตาริกาได้ยกเลิกกองกำลังทหาร ตั้งแต่ปี 2492 นอกจากนี้แล้ว คอสตาริกายังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ายาเสพติด โดยเป็นประเทศแรกในอเมริกากลางที่ลงนามใน Maritime Counter-Narcotics Agreement กับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อต่อต้านการลักลอบขนส่งยาเสพติดในน่านน้ำคอสตาริกา

ความตกลงเขตการค้าเสรีพหุภาคีที่คอสตาริกาเป็นภาคีร่วมมี

1. CAFTA-DR (ความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกลุ่มประเทศอเมริกากลาง และสาธารณรัฐคอมินิกัน กับสหรัฐอเมริกา) ลงนามเมื่อ

วันที่ 5 สิงหาคม 2547 มีผลบังคับในคอสตาริกาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 ทั้งนี้ กลุ่มประเทศอเมริกากลางเป็นตลาดส่งออกอันดับ

สามในกลุ่มละตินอเมริกาสำหรับสหรัฐฯ หลังจากเม็กซิโกและบราซิล การส่งออกจากสหรัฐฯ ไปยังกลุ่มประเทศ CAFTA-DR มี

มูลค่า 26.3 พันล้านเหรียญฯ ในปี 2551

2. ความตกลงเขตการค้าเสรีพหุภาคีกับกลุ่มประเทศคาริบเบียน (CARICOM) ลงนามเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2547 มีผลบังคับใน

คอสตาริกาเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 โดยมีเงื่อนไขความตกลง 4 ระดับซึ่งเจรจากันระหว่างแต่ละประเทศอีกต่างหาก ได้แก่

การเปิดเสรีอัตโนมัติ การลดภาษีใน 4 ปี ข้อยกเว้นเป็นรายสินค้า และข้อยกเว้นสำหรับสินค้าเกษตรตามฤดูกาล

สำหรับความตกลงเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคี คอสตาริกาได้ลงนามความตกลงไว้ 5 ประเทศ คือ กับเม็กซิโก (มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2538) แคนาดา (2544) ชิลี (2545) สาธารณรัฐโดมินิกัน (2538) และปานามา (2551) และได้เริ่มกระบวนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีกับ ประเทศจีน เมื่อปี 2550 และกับสหภาพยุโรป (AACUE) เมื่อปี 2549

ความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ICC/CBI (Caribbean Basin Initiative-1983), GSP-Europe และ ALCA/FTAA (Free Trade Areas of the Americas-1994)

4. ข้อมูลทางการค้ากับประเทศไทย

4.1 ภาพรวมสถานการณ์/ ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยกับคอสตาริกา

ประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับคอสตาริกา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2516 โดยแต่งตั้งให้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (นายระวี หงส์ประภาส) ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำคอสตาริกาอีกตำแหน่งหนึ่ง และแต่งตั้งนาย Juan Carlos Morales เป็นกงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำคอสตาริกา แต่ต่อมา เมื่อรัฐบาลมีดำริเปิดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา จึงมีการปรับเขตอาณาสถานอกอัครราชทูตในลาตินอเมริกา โดยได้ปรับให้คอสตาริกาอยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ประเทศคอสตาริกาได้เปิดสถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2541 โดยมี ม.ร.ว.ปรียนันทนา รังสิต ดำรงตำแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ความตกลงที่ไทยมีกับคอสตาริกาได้แก่ ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (หนังสือเดินทางพิเศษ) ลงนามเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2548

4.2 มูลค่าการค้าของไทยกับคอสตาริกา

ในปี 2553 การค้าสองฝ่ายระหว่างไทยกับคอสตาริกามีมูลค่ารวม 126.942 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 84 โดยไทยเป็นฝ่ายได้ปรียบดุลการค้า 25.978 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปยังคอสตาริกาในปี 2553 มูลค่า 76.47 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 เทียบเท่ากับเพิ่มขึ้นร้อยละ 113 การนำเข้าจากคอสตาริกาในปี 2553 มีมูลค่า 50.472 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2552 ร้อยละ 52.5

การค้าระหว่างไทยกับคอสตาริกา

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

  ปี    ดุลการค้า       ส่งออก      นำเข้า    ปริมาณการ

ค้ารวม

2008    40.573      98.948     58.375    157.232
2009     2.755      35.848     33.093     68.941
2010    25.978      76.470     50.472    126.942
แหล่งข้อมูล: Thailand Trading Report, MOC.

4.2 สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังประเทศคอสตริกา และสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากคอสตาริกา

สินค้าที่ไทยส่งออกไปคอสตาริกา คือ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องซักผ้าและเครื่องซักผ้าแห้งและส่วนประกอบ, ผลิตภัณฑ์ยาง, เครื่องคอมพิวเตอร์, เม็ดพลาสติก, อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป, ผักกระป๋องและแปรรูป

ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากคอสตาริกา ได้แก่ แผงวงจรไฟฟ้า, เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ, เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ, เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์, กระจก, แก้วและผลิตภัณฑ์, พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช, สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

สินค้าส่งออก/นำเข้าที่สำคัญระหว่างไทยกับคอสตาริกา

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ  รายการสินค้าส่งออก    มูลค่า  รายการสินค้านำเข้า      มูลค่า
 1  Motorcars, parts,   48.3  Electronic integrated   39.8
    accessories          circuits
 2  Automatic data     11.0  Iron, steel and products  2.8
processing machines
 3  Washing/dry clean    2.9  Electrical machinery    2.7
    machines, parts        and parts
 4  Prepared/preserved   2.0  Computer, parts,      1.2
    fish, crustaceans       accessories
 5  Rubber products     1.9  Scientific, medical,    0.5

testing appliances,

 6  Other electrical    1.2  Animal and animal     0.4
    equipments           products
 7  Electrical       1.1  Medicinal and       0.3
    accumulators, parts      pharmaceutical

products

 8  Chemical products    1.0  Wire and cable       0.2
 9  Vegetables,       0.9  Other metal ores, waste  0.1
    prepared/preserved       scrap, etc
10  Polymers of ethylene,  0.8  Diodes, transistors, and  0.1
    propylene, etc         semiconductors
แหล่งข้อมูล: Thailand Trading Report, MOC.

4.5 ปัญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการค้าและการลงทุนกับไทย

ปัญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการค้าและการลงทุนกับไทย แนวทางแก้ไขปัญหา
 - ระยะเวลาสำหรับการเดินทางเพื่อติดต่อการค้า     - แปลข้อมูลขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ส่งออก จัดอบรม
  ใช้เวลามากและต่อเครื่องหลายต่อ ทำให้ต้นทุน      การสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจในตลาดลาติน
  การติดต่อหรือขนส่งสูง              - ผู้ส่งออกควรจ้างล่ามสำหรับการติดต่อการค้า
 - การติดฉลากสินค้านำเข้าเป็นภาษาสเปน        - การส่งเสริมการเรียนภาษาสเปนในสถานบันการ
 - การใช้ภาษาสเปนในการติดต่อสื่อสาร          ศึกษาไทย
 - ขาดความตกลงคุ้มครองการลงทุนและความตก      - การแลกเปลี่ยนการเยือนและเจรจาในระดับสูง
  ลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน              เพื่อเร่งการทำความตกลงฯ

4.6 ลู่ทางการค้าและการลงทุน

คอสตาริกามีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่ใกล้ชิดกับประเทศจีนและไต้หวัน จึงมีทัศนคติที่เปิดรับต่อการทำการค้ากับไทย การที่คอสตาริกายังต้องมีการพัฒนาอีกมากจึงมีโอกาสทำการค้าได้เพิ่มขึ้น ความไม่มั่นคงด้านอาหารของคอสตาริกาเนื่องจากประสบภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการส่งออกสินค้าอาหาร ทั้งโภคภัณฑ์พื้นฐาน และสินค้ากระป๋องและแปรรูป การเสนอความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีในภาคเกษตร ขนส่ง หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่ไทยมีความเชี่ยวชาญอาจจะช่วยเป็นการปูทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ส่งเสริมให้เพิ่มการค้าระหว่างทั้งสองประเทศได้

7. SWOT Analysis

            Strength                Weakness
     - เป็นทำเลที่ดีสำหรับเป็นศูนย์กลางการส่ง     - ห่างไกลจากประเทศไทย

ออกต่อไปยังประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง - ตลาดภายในประเทศไม่ใหญ่

และอเมริกาใต้

 • ระบบการค้าเสรีและส่งเสริมการส่งออก
      Opportunities              Threat
     - มีความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนที่     - ยังต้องมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอีก

ใกล้ชิดกับประเทศจีนและไต้หวันจึงมีทัศนติที่มาก

      เปิดรับต่อการทำการค้ากับไทย         - ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น และแผ่นดินไหว

8. กิจกรรมส่งเสริมการส่งออกประเทศปานามา ปี 2553

    วันที่        กิจกรรม        เมือง/   สินค้า

ประเทศ

- กรกฎาคม 2551 -การเข้าร่วมการบรรยายเผยแพร่ความรู้    - San Jose     - อาหารไทย
         เกี่ยวกับศักยภาพเศรษฐกิจไทย โดย       กรุงซานโฮเซ่     สินค้าทั่วไป
         ความร่วมมือกับหอการค้าต่างประเทศ      คอสตาริกา

คอสตาริกา

- มีนาคม 2554   การเดินทางของ TTR และคณะผู้แทน               - สินค้าทั่วไป
         การค้าไทยมาเจรจาการค้า ณ กรุงซาน    - San Jose      การลงทุนโครง
         โฮเซ่                  กรุงซานโฮเซ่     สร้างพื้นฐาน

คอสตาริกา

9. รายชื่อ ที่ติดต่อหน่วยราชการ

Camara de Comericio de Costa Rica หอการค้าคอสตาริกา

Barrio Tournn, del Centro Comercial el Pueblo, 125 metros Noroeste.

Goicochea, San Jose, Costa Rica 1114-1000

Tel"fonos: (506) 2221-0005 | (506) 2221-0124

Fax: (506) 2223-1157 | (506) 2256-9680

Website: www.camara-comercio.com

Email: camara@camara-comercio.com

CRECEX - Camara de Comercio Exterior (Costa Rica Chamber of Foreign

Commerce and Representatives of Foreign Companies)

หอการค้าต่างประเทศและผู้แทนบริษัทต่างประเทศในคอสตาริกา

Curridabat de Mcdonalds 900 m. Sur

25m. Oeste y 25 m. Sur, San Jose. Costa Rica

Tel: +(506) 2253-0126

Fax: +(506) 2234 2557

E-mail: kchaves@crecex.com

Website: www.crecex.com

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก

ที่มา: http://www.depthai.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ