รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ข่าวทั่วไป Sunday December 7, 2014 18:01 —สำนักโฆษก

รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคล ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดยพร้อมเพรียงกัน

ค่ำวันนี้ (7 ธ.ค.57) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยเสด็จฯ ด้วย

โอกาสนี้ รัฐบาลได้เชิญ พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อัยการสูงสุด ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายทหาร ตำรวจ ตุลาการ อัยการ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการในพระองค์ชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการการเมืองชั้นผู้ใหญ่ ประธาน/รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ประธานมูลนิธิ นายกสมาคมการกุศล ผู้นำองค์การภาคเอกชน/นักธุรกิจ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยและต่างประเทศในประเทศไทย รวมทั้งเอกอัครราชทูต อุปทูต ผู้ช่วยทูตทหาร กงสุล หัวหน้าองค์การระหว่างประเทศ และหัวหน้าสำนักข่าวต่างประเทศที่ประจำอยู่ในประเทศไทย รวมประมาณ 3,300 คู่ เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ครั้งนี้ด้วย

เวลา 19.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงทำเนียบรัฐบาล กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา คู่สมรส และคณะบุคคลต่าง ๆ อาทิ รองนายกรัฐมนตรีและภริยา เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมกันนี้ นางนราพร จันทร์โอชา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยข้อพระกรแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

จากนั้น นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปยังที่ประทับ พร้อมกราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานพระราชานุญาต กล่าวถวายพระพรชัยมงคล มีใจความว่า

“ ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2557 ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี คู่สมรส คณะทูตานุทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปลาบปลื้มปีติและสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็น ล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทพระราชทานพระราชวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นในวันนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยอย่างใหญ่หลวง

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความสำนึกอยู่เสมอว่า พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีและมีความสุข ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเมตตาทำนุบำรุงไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดินด้วยพระวิริยอุตสาหะ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย กำลังพระราชหฤทัย และกำลังพระปัญญา โดยมิได้ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเพื่อให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูทุกศาสนา ทรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายสาขานับพันโครงการ ก่อให้เกิดความมั่นคง ความยั่งยืนของประเทศชาติตลอดมา

ในวาระอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาต แสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งจิตมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานด้วยการยึดมั่นในคติธรรมที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ พร้อมทั้งขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง พระบารมีเพิ่มพูนแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร์

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

ระหว่างนี้ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรี นำผู้ร่วมงานกล่าวคำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง และเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภริยานายกรัฐมนตรี ถวายสูจิบัตรแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 แสงประทีปรวมใจไทยทั้งชาติ ซึ่งมีแนวคิดเหล่าพสกนิกรปวงชนชาวไทยล้วนมีความ ปิติยินดีพร้อมใจกันจุดประทีปออกมาร่ายรำ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เปรียบเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างไปทั่วประเทศ และชุดที่ 2 เทพประสาทพร เป็นการแสดงโขน แต่งกายเน้นแบบโบราณราชประเพณี โดยมีแนวคิด ปวงชนชาวไทยพร้อมใจอัญเชิญเทพเทวา รวมทั้งเหล่าเทพยดา นางฟ้า มาร่วมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

จากนั้นวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชา โดยผู้ร่วมงานฯ ได้ร่วมขับร้องด้วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อได้เวลาอันสมควร นายกรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรส ได้ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับ โดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงมหาชัย เป็นอันเสร็จพิธี

สำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ได้มีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยพร้อมเพรียงกัน

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก

วิไลวรรณ/รายงาน

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ