วาระงานประจำวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2544

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2544 16:11:27 น.
เวลา  08.00 น.   นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีออกเดินทางโดยเครื่องบินพิเศษ Airbus 300 ไปจังหวัดเชียงใหม่
เวลา  13.00 น.   นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี เดินทางถึงบริเวณเทศบาลตำบลบ้านต้นเปา อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ
-  ดูงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ติดตามโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรับฟังโครงการ
การพักชำระหนี้  ดูงานอินเตอร์เน็ตตำบล  และรับฟังรายงานเกี่ยวกับธนาคารประชาชน
-  นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี พบประชาชน  ณ ลานอเนกประสงค์ พร้อมมอบเงินแก่สมาชิก
โครงการธนาคารประชาชน จำนวน 10 ราย
เวลา  16.00 น.   นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ออกเดินทางจากบ้านต้นเปา ไปโรงแรม สวนบัวรีสอร์ท
เวลา  20.30 น.   คณะรัฐมนตรี ประชุมเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055 โทร 6299292,6299491 โทรสาร 2814450
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง