นายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในชุมชน

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- พฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2544 17:19:00 น.
วันที่ 6 กันยายน 2544
วันนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดการสัมมนาบทบาทผู้นำศาสนาอิสลามกับการป้องกันยาเสพติดในชุมชน ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามทั้งในส่วนกลาง และเขตปริมณฑล 7 จังหวัด นักวิชาการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 500 คน จัดโดย คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1422 ร่วมกับ คณะอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการเขตพื้นที่ส่วนกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี ฝ่ายป้องกันยาเสพติดให้โทษของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

นายธวัชชัย สัจจกุล ประธานคณะอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติราชการเขตพื้นที่ส่วนกลางฯ ได้กล่าวรายงานว่า ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร้ายแรงของประเทศที่สำคัญปัญหาหนึ่ง และมีแนวโน้มว่าจะแพร่ระบาดรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา การป้องกันและแก้ไขต้องอาศัยการรวมพลังของคนในชาติทุกฝ่าย ทุกระดับ และในจำนวนนี้คณะกรรมการกลางอิสลาม ผู้นำองค์กรมุสลิมทุกชุมชน ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาดังกล่าว เพราะองค์กรศาสนาอยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนโดยตรง มีบทบาทหน้าที่และได้รับความเชื่อถือจากสังคม หากได้ช่วยกันรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ย่อมจะเป็นผลดีต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด การสัมมนาฯ ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้นำชุมชนมุสลิม รวมทั้งรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตชุมชนต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอดเวลา ลำพังระบบราชการฝ่ายเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ต้องอาศัยระบบของสังคมเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำศาสนาอิสลามที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นศาสนาที่มีความเข้มแข็งมาก อย่างไรก็ตามศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนละเว้นอบายมุข ห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดี สอนให้ทุกคนเป็นคนดี ยึดคุณธรรมแห่งชีวิต แต่ปัจจุบันสังคมโลกได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปทางวัตถุนิยมมากกว่าศาสนา ทำให้เด็กรุ่นใหม่ห่างไกลจากศาสนา จนสังคมมีสภาพเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผู้นำศาสนาฯ ว่า เป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์ศาสดาที่จะพยายามสั่งสอนอบรมคนรุ่นใหม่ให้ใกล้ชิดศาสนามากที่สุด เพื่อเขาจะได้ละเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายทางอบายมุข ศาสนาอิสลามมีความเคร่งครัดในเรื่องนี้ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดี และขอให้ผู้นำฯ ทุกคนได้ช่วยกัน ไม่ว่าเยาวชนของชาติจะเป็นคนศาสนาใดก็ตาม ขอให้คิดว่า เขาเป็นลูกหลานของเราด้วย ผู้ที่เป็นบุคคลอันประเสริฐ คือผู้ที่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีความเมตตาธรรมและมีจิตใจที่อยากจะช่วยให้เขาเป็นคนดี แต่บางครั้งการลงโทษเพื่อให้คนเป็นคนดีจำเป็นต้องทำ การลงโทษไม่ได้เกิดจากความเกลียดชัง แต่ลงโทษด้วยความรัก บางครั้งต้องตัดสินใจลงโทษด้วยความขมขื่น เพื่อต้องการให้สังคมมีสภาพที่ดีขึ้น เพราะวันนี้กลไกของสังคมอ่อนแอลงไปมาก เนื่องจากกลไกของภาครัฐ และกฎหมายมีความอ่อนแอก่อน ทำให้เกิดการคอรับชั่นในวงราชการมากขึ้น รัฐบาลจึงได้พยายามทำทุกวิถีทาง เพื่อจะดึงระบบสังคมที่ดีให้กลับคืนมาได้มากที่สุด จึงต้องอาศัยผู้นำศาสนาทุกคนให้มาช่วยเหลือในด้านนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้พยายามทำหน้าที่ทุกอย่าง และได้ศึกษาทำความเข้าใจในหลักปฏิบัติของทุกศาสนา จนทำให้รับทราบถึงความเป็นมาและหลักปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ เพื่อจะได้หาแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้เหมาะสม ถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักศาสนา เช่น การออกกฎหมายจัดตั้งธนาคารอิสลามเต็มรูปแบบ ตามหลักศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ซึ่งจะเสร็จเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้

ในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณผู้นำศาสนาอิสลามทุกคน ที่จะทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือรัฐบาลแก้ไขปัญหายาเสพติด เพราะลำพังรัฐบาลฝ่ายเดียวไม่สามารถทำได้สำเร็จ โดยเฉพาะการดำเนินยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ประเทศพม่า และจีนได้ให้ร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีการเจรจาเพื่อลดบทบาทการแพร่ระบาดหรือการผลิตของยาเสพติดในลดลงอย่างจริงจัง นอกจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างให้ความร่วมมือด้วยความเข้มแข็งเป็นอย่างดียิ่งขึ้น เพราะทุกคนต่างตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติดและต้องการให้หมดสิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทยโดยเร็วที่สุด

ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักโฆษก โทรภายใน 8055 โทร 6299292,6299491 โทรสาร 2814450
-สส-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง