วาระงานประจำวันเสาร์ที่ 10  มิถุนายน -  วันจันทร์ที่ 12  มิถุนายน 2543

ข่าวราชการ สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2543 16:43:13 น.
ทำเนียบรัฐบาล--9 มิ.ย.--นิวส์สแตนด์
วาระงานวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2543

เวลา 08.45 น.      นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากท่าอากาศยานกรุงเทพ ไปยัง จ.ตรัง โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย

จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินพิเศษ เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- พิธีเปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
- พิธีวางเสาหลักวิสุงคามสีมาพระราชทาน และถวายผ้าป่า ณ วัดป่าห้วยพระ
- พิธีปลูกป่า ณ บริเวณแปลงปลูกป่าบ้านขุนพัง ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์
- พักค้างคืนบ้านพัก ถ.วิเศษกุล จ.ตรัง
วาระงานวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2543

เวลา 07.00 น.       นายกรัฐมนตรีออกเดินทางจากบ้านพัก ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง ไปยัง จ.ปัตตานี โดยรถยนต์

เพื่อปฏิบัติภารกิจ ดังนี้
- พิธีปลูกต้นไม้ตามแนวพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ณ บ้านหนองแรด อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
- พิธีเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอปะนาเระ (หลังใหม่) ณ ที่ว่าการอำเภอปะนาเระ จ.ปัตตานี
- พิธีฝังลูกนิมิต ณ วัดปลักปรือ

เวลา 19.30 น.       นายกรัฐมนตรีเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ กลับถึงท่าอากาศยานกรุงเทพ โดยเครื่องบินของ

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG 408
วาระงานวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2543

เวลา 09.00 น.       นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดการสัมมนา "ทศวรรษใหม่ของการรณรงค์ผลกระทบจากการดื่ม

แอลกอฮอล์ในกลุ่มวัยรุ่น" ณ ตึกสันติไมตรี

เวลา 09.00 น.       รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธานการประชุมขอความ

ร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลห้องทดสอบสินค้าของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ

เวลา 09.30 น.       นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีว่าด้วยนโยบายเศรษฐกิจ ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

เวลา 10.00 น.       สื่อมวลชนจากจีนเข้าสัมภาษณ์ รองนายกรัฐมนตรี (นายพิชัย  รัตตกุล) ณ ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี

เวลา 13.30 น.       รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

ถั่วเหลืองและพืชน้ำมันอื่น ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ

เวลา 14.00 น.       นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ สำนักงาน ก.พ.

เวลา 17.00 น.       นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการเยือนกัมพูชา ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า

เวลา 19.00 น.       นายกรัฐมนตรีเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จทอดพระเนตร
การแสดงโขนธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 19.00 น.       รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ์) ร่วมงานฉลอง 11 ปี TV Pool

ณ  The Mall Convention บางกะปิ

--จบ--
-สส-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง