นรม. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ของ กอ.รมน.

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 13:25:42 น.

นรม. เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 60 พร้อมที่ประชุมเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 61 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ (22 ธันวาคม 2560) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หัวหน้าส่วนราชการด้านความมั่นคง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้บริหารระดับสูงของ กอ.รมน.ส่วนกลาง ผู้บังคับบัญชาของทหารบก และผู้ปฏิบัติหลักของ กอ.รมน. โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560 และมีมติเห็นชอบแผนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ของ กอ.รมน. ที่ได้ดำเนินงานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ได้แก่ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ การแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนยุติธรรม การเสริมสร้างและพัฒนาระบบงานข่าวกรอง การบริหารจัดการสาธารณภัย การป้องกันภัยจากการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่ การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การพัฒนาและการป้องกันระบบทรัพย์สินทางปัญญา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม ได้แก่ การจัดระเบียบสังคม การเสริมสร้างพลังทางสังคม และการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการน้ำใน 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้าง กอ.รมน. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานต่อไป


กลุ่มประชาสัมสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ADVERTISEMENT