รองนรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ครั้งที่ 1/2562

ข่าวทั่วไป สำนักโฆษก -- ศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 15:07:30 น.
รองนรม.พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) ครั้งที่ 1/2562

วันนี้  (19 เมษายน 2562) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล  กรุงเทพมหานคร  พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2562  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2580)  โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้สนองพระราชโองการ และได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 47 ก เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 แล้ว

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2580)  ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  5) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  และ6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  (พ.ศ. 2561-2580)  เป็นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับแรกของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” ตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายไว้ต่อไป


กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก
ที่มา: http://www.thaigov.go.th
ข่าวที่เกี่ยวข้อง