รองนายกฯ จุรินทร์ฯ เน้นย้ำให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น รวมทั้งให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ

ข่าวทั่วไป Monday October 21, 2019 15:12 —สำนักโฆษก

รอง นรม.จุรินทร์ฯ ประชุม คกก.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการเพื่อให้สอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เน้นย้ำให้สังคมเปิดโอกาสจ้างงานคนพิการมากขึ้น-ให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ

วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการขับเคลื่อนงานสำคัญด้านคนพิการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the right of Persons with Disabilities: CRPD) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีการขับเคลื่อน 7 ประเด็นเร่งด่วน คือ 1) การส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ 2) การส่งเสริมเข้าถึงสิทธิคนพิการ 3) การส่งเสริมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 4) การคุ้มครองสวัสดิภาพคนพิการ 5) การส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย 6) การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการ 7) ระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการให้มีผลสัมฤทธิ์สูง

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมพิจารณาการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการตามประเด็นสมัชชาเครือข่ายคนพิการประจำปี 2562 สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ กำหนดประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติประจำปี 2562 ได้แก่ 1) การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการและใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยการผลักดันให้เกิดยุทธศาสตร์การจัดการสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act: AAA) จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคมอย่างรอบด้าน ได้แก่ ด้านคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านระบบดิจิทัล ด้านอาคารสถานที่ และด้านการบริการข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม จัดทำระบบสวัสดิการครอบคลุมคนพิการทุกช่วงวัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กพิการสามารถเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมอย่างมีระบบ การศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาทางเลือก และให้คนพิการได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องช่วย สื่อบริการการเรียนการสอนและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และทบทวนแนวทางและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณสุขโดยกำหนดให้ศูนย์บริการทั่วไปเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ รวมไปถึงการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 2) การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านคนพิการ (Big Data) 3) การพัฒนามาตรการคุ้มครองแรงงานคนพิการและส่งเสริมการทำงานและอาชีพอิสระสำหรับคนพิการ 4) การยกระดับบทบาทหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและทั่วไป กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การสนับสนุนกลไกการเงินการคลังและจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 5) การสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการ พัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร และมีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมได้ตะหนักรับรู้และเข้าใจถึงความพิการและคนพิการ และสร้างเจตคติที่ดีของสังคมที่มีต่อคนพิการและครอบครัว เพื่อเสริมสร้างให้คนในสังคมรวมทั้งคนพิการมีเจตคติที่ดีต่อตนเอง

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำให้สังคมเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานคนพิการมากขึ้น รวมทั้งให้มีความโปร่งใสในกระบวนการจ้างงานคนพิการ รวมไปถึงประเด็นที่นำเสนอโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ศึกษาหาแนวทางเพื่อนำมาพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ