นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำส่งเสริมการศึกษา หาความรู้ของครูอย่างเปิดกว้าง พร้อมก้าวทันสถานการณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

ข่าวทั่วไป Thursday January 16, 2020 15:38 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563 เน้นย้ำส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของครูให้เปิดกว้างมากขึ้น มุ่งเน้นให้ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน พร้อมก้าวทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ

วันนี้ (16 ม.ค. 63 ) เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีการงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ คณะอนุกรรมการจัดงานวันครู ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี

สำหรับปี พ.ศ. 2563 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดจัดงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2562 ในหัวข้อแก่นสาระ คือ “โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย” เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้คารวะครูอาวุโสและมอบของที่ระลึกแด่ครูอาวุโส คือ ครูวีระ เดชพันธ์ อดีตครูที่เคยสอนนายกรัฐมนตรีสมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศ พร้อมมอบโล่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 จำนวน 8 ราย รวมทั้งมอบโล่รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ระดับดีเด่น จำนวน 9 ราย

จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานเปิดงานวันครูในปีนี้ พร้อมกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า สำหรับวันนี้การได้มาร่วมสักการะปฐมบูรพาจารย์ คารวะครูอาวุโส ถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้มีพระคุณ ผู้ที่คอยเสริมสร้างภูมิปัญญาให้แก่ศิษย์ด้วยความอุตสาหะ อดทน เสียสละ เพื่อหวังให้ลูกศิษย์ทั้งหลายมีความเจริญก้าวหน้าในด้านสติปัญญา มีจิตใจที่มีคุณธรรมสำหรับการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ นับว่าเป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของครูในการสร้างสรรค์ปั้นแต่งศิษย์ให้มีคุณลักษณะที่ดี เป็นพลเมืองดี และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม อีกทั้งครูยังเป็นอาชีพที่มีเกียรติสูงสุด เป็นผู้สร้างคนให้มีคุณภาพ ซึ่งไม่ว่าประเทศจะเดินไปในทิศทางใดทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับศักยภาพของประชากรในประเทศ เพราะครูคือบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดของกระบวนการศึกษาการเรียนการสอน เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้และบ่มเพาะศีลธรรมจรรยาเพื่อให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ มีความเฉลียวฉลาด นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อบรมบ่มนิสัยให้ศิษย์มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของชาติ ซึ่งล้วนแต่เป็นภาระอันหนักยิ่ง โดยต้องการได้เห็นศิษย์ประสบความสำเร็จ มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นกำลังที่สำคัญของสังคม

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะผู้ที่สร้างคน ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ อาชีพครูอาจารย์มีหน้าที่สั่งสอนอบรมบ่มเพาะทั้งวิชาการและทัศนคติ การสอนคนให้เป็นคนดีคนเก่ง ซึ่งต้องมีความอดทนอย่างสูง เราจึงต้องให้ความสำคัญของครูในทุกด้าน พร้อมกับนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำว่า ต้องส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ของครูให้เปิดกว้างมากขึ้น การให้ทุนเรียนต่อในสาขาที่สอน การส่งไปอบรมในเรื่องที่สนใจเพื่อให้ก้าวทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ การสนับสนุนโครงการวิจัยต่าง ๆ โดยมุ่งให้ครูมีวุฒิการศึกษาตรงตามวิชาที่สอน เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพแก่นักเรียนนักศึกษา พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยครูในการสอน หรือใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การศึกษาทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านมีความสุข มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน ทั้งยังเป็นการพัฒนาวงการศึกษาเพื่อที่จะให้เราสามารถดึงบุคลากรที่เป็นคนเก่งให้อยากเข้ามาทำอาชีพครูกันมากขึ้น

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันครู” ครั้งที่ 64 ว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา” เพื่อให้ครูได้ภาคภูมิใจว่า ครูเป็นปูชนียบุคคลที่ศิษย์ทุกคนให้ความเคารพรักและซาบซึ้งในพระคุณที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม และเนื่องในโอกาสวันครู พุทธศักราช 2563 นี้ กราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก และพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลพระราชทานพรให้ผู้ประกอบวิชาชีพครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

…………………………………

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ