นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านรางวัลพระราชทานฯ “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว อ.อัมพวา ชื่นชมเป็นแบบอย่างชุมชนในการทำแผนชุมชน/โครงการรองรับงบประมาณตรงตามความต้องการประชาชน

ข่าวทั่วไป Wednesday December 2, 2020 14:34 —สำนักโฆษก

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านรางวัลพระราชทาน หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ?อยู่เย็น เป็นสุข? บ้านคลองวัว อ.อัมพวา ชื่นชมเป็นแบบอย่างชุมชนในการทำแผนชุมชน/โครงการรองรับงบประมาณตรงตามความต้องการประชาชน

วันนี้ (2 ธ.ค.63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า เมื่อเวลา 10.45 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมของหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ?อยู่เย็น เป็นสุข? บ้านคลองวัว ณ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคลองวัว ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปกล้วยหักมุก และการทำมะพร้าวแปรรูปครบวงจร ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากมะพร้าวทั้งต้น ใบ และผล โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลดต้นทุนและยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เช่น การทำน้ำมันมะพร้าวสกัดร้อนอโวคาโด (เซรั่ม) การทำน้ำตาลมะพร้าว กระถางจากกาบมะพร้าว ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากมะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น ลูกบีบกะลา และรองเท้ากะลา รวมถึงถ่านใบโอชา การเพาะเลี้ยงชันโรง และผลิตภัณฑ์กระทงใบตองแห้งซึ่งเป็นพืชที่ปลูกแซมในสวนมะพร้าว มีการส่งไปจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน เป็นต้น โดย จ.สมุทรสงครามพร้อมผลักดันให้มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้พูดคุยกับประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านคลองวัว โดยนางณภัทร จตุรัส (ป้าเล็ก) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ดำเนินรายการ พร้อมถามคำถามนายกรัฐมนตรีถึงโครงการคนละครึ่ง ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนเป็นอย่างดีว่าจะมีโครงการดังกล่าวต่ออีกหรือไม่ ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันโครงการคนละครึ่งยังจะมีต่อไป โดยจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนมกราคมปี 2564 พร้อมทั้งนายกรัฐมนตรีชื่นชมและรู้สึกพอใจต่อการบริหารจัดการหมู่บ้านคลองวัวที่ทำได้ดีเยี่ยม ถือเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ?อยู่เย็น เป็นสุข? เป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับพื้นที่อื่น ในการเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือกันของประชาชนทุกส่วนในหมู่บ้าน ซึ่งรัฐบาลต้องการให้มีชุมชนเช่นนี้เกิดขึ้นทั่วประเทศ พร้อมขอให้ประชาชนมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองทำในสิ่งใหม่ที่ดีแทนการทำแบบเดิม เพื่อให้ทันกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมของหอกระจายข่าว โดยขอให้ใช้หอกระจายข่าวสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนรับรู้โครงการต่าง ๆ ที่รัฐบาลดำเนินการ รวมถึงการแจ้งเรื่องสุขภาพต่าง ๆ เช่น เรื่องการป้องกัน COVID-19 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ พร้อมขอให้ใช้วิจารณญาณพิจารณาการรับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบก่อนการเผยแพร่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะหัวหน้ารัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีขอบคุณประชาชนหมู่บ้านคลองวัว และชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกคนที่เป็นกำลังใจและจะยืนเคียงข้างรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน พร้อมขอให้หมู่บ้านชุมชนคลองวัว ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ วิถีชีวิตท้องถิ่นแบบพอเพียงและความรักสามัคคี โดยการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และขอให้ขยายไปสู่ชุมชนพื้นที่อื่น ๆ ด้วย

สำหรับหมู่บ้านรางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีจุดเด่นคือ การมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง และมีการทำแผนชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยภาคประชาชนเป็นแกนนำที่เข้มแข็ง โดยมีนางณภัทร (ป้าเล็ก) เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประสานความร่วมมือคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี มีความเข้าใจในระบบราชการ ขณะเดียวกันก็มีการเก็บข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน เพื่อนำไปทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้านอย่างละเอียด ได้แก่ ข้อมูลอาชีพ ที่ดิน พืชสวน สัตว์เลี้ยง ยานพาหนะ เครื่องไฟฟ้า การใช้แหล่งน้ำ ค่าน้ำ ค่าไฟ รายรับ รายจ่าย ความสามารถพิเศษของคนในครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งมีระบบการสื่อสารภายในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละสัปดาห์ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะมีตารางในการเดินไปเยี่ยมเยียนลูกบ้าน เพื่อพูดคุยสื่อสารถามทุกข์สุขอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ป้าเล็ก ยังเป็นผู้ดำเนินรายการหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน ทำให้การสื่อสารมีเอกภาพด้วย

--------------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ