นายกฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” ผ่านมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน เชิญชวนคนไทยร่วมสวดมนต์

ข่าวทั่วไป Tuesday December 20, 2022 15:51 —สำนักโฆษก

นายกฯ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ?ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์? ผ่านมิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน เชิญชวนคนไทยร่วมสวดมนต์ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ (20 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 น. ณ บริเวณตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ?ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์? ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมและโครงการในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน มุ่งเน้นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต ฟื้นฟูจิตใจและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและในภาพรวมของประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ?ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์? เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชน โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำเยี่ยมชมกิจกรรมและภาพรวมโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย (1) การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 (2) การจัดกิจกรรมไหว้สักการะพระพุทธปฏิมา ณ วังหน้ามงคลพุทธคุณ และเปิดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (3) การเขียนและส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) อวยพรปีใหม่ 2566 (4) การชมชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบสักการะพระพุทธรูปปางถวายเนตร (พระพุทธรูปประจำวันอาทิตย์) ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 (200 ปีมาแล้ว) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 10 มงคลพุทธคุณเทศกาลปีใหม่ 2566 และชมการเขียนและส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) อวยพรปีใหม่ 2566

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล เชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันสวดมนต์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จทุกประการ และขอให้น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง พร้อมย้ำว่าการสวดมนต์และการทำกิจกรรมทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประเพณีที่กระทำมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันดำเนินโครงการดังกล่าวต่อเนื่องทุกปี และมีการพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและทันสมัย โดยปีนี้ได้มีการจัดให้สวดมนต์ข้ามปีผ่านออนไลน์ได้ด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับพุทธศาสนิกชนในการที่จะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี จึงฝากให้พุทธศาสนิกชนทุกคนและผู้ที่นับถือศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทยได้ร่วมกันสวดมนต์และทำกิจกรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนา เพื่อให้เกิดความสุขในชีวิตของตนเอง ครอบครัว และอุทิศเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่น รวมไปถึงร่วมกันรักษาปกป้องสถาบันหลักของชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนาน และด้วยกุศลผลบุญและการกระทำความดีงามต่าง ๆ ที่ทุกคนร่วมกันทำก็จะสะท้อนผลกลับมาสู่ทุกคนและครอบครัวร้อยเท่าพันทวีเช่นกันด้วย

สำหรับกิจกรรม ?ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์? เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชนนั้นเป็นการดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อต่าง ๆ ไปสู่ประชาชน มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน ?Soft Power? ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงได้จัดทำปฏิทินโครงการของ วธ. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ ?ส่งสุขวิถีไทย รับปีใหม่ 2566? อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.m-culture.go.th และ Facebook กระทรวงวัฒนธรรม จัดจำหน่ายชุดของขวัญผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ ณ ร้านค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : CPOT และการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งความสุขแก่ประชาชน

ด้านกรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศและวัดต่าง ๆ ทั่วโลก และกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ 4 ภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ บ้านศิลปินหรือหอศิลป์แหล่งเรียนรู้แต่ละภาค กรมศิลปากร จัดนิทรรศการ ส.ค.ส./ปฏิทินไทย และการเสวนาทางวิชาการ ณ หอสมุดแห่งชาติ จัดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา เปิดอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง ให้เข้าชมฟรี 31 ธันวาคม 2565 ? 2 มกราคม 2566 รณรงค์ให้หนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ : ?ปีใหม่ ให้หนังสือ? ในราคาพิเศษ เปิด Night at the museum อีกทั้งชวนร่วมกิจกรรมสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วังหน้ามงคลพุทธคุณ

นอกจากนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 ผ่านทาง www.ocac.go.th เรียนรู้ดูหอศิลป์ ในงาน ?Christmas in Library? เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชมผลงานศิลปะ และเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ภาพวาดสีน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชวนชมการแสดงผลงานทัศนศิลป์ศิษย์เก่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี การแสดง ?รื่นเริงสุขสันต์ รับขวัญปีใหม่ 2566? จากลพบุรี และงาน Amazing Night Sukhothai Countdown 2023 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ศูนย์คุณธรรม ผลิตสื่อ Moral Game ?ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว? ให้ประชาชนร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวความดีในช่วงวันปีใหม่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน ?สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา? เพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน สนุกสนาน เข้าใจง่าย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนฟัง ?ดนตรีในสวน? ต้อนรับลมหนาว บริเวณลานละลาน จากคณะดุริยางค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสนุกกิจกรรมแจกหนังสือที่ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หอภาพยนตร์ จัดงานมายาไนท์ ครั้งที่ 3 เปิดเมืองมายาในยามค่ำคืนประดับไฟ ให้ผู้สนใจมารับลมหนาวเที่ยวเล่นถ่ายรูปในเมืองจำลองประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ จัดฉายภาพยนตร์ โปรแกรม ?หม่อมน้อยรำลึก? 7 เรื่อง ปิดท้ายสิ้นปี ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของวาระชีวิตของหม่อมหลวงพันธุ์นพ เทวกุล เรื่อง ?มายาพิศวง? ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765

---------------

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

ที่มา: http://www.thaigov.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ