ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ข่าวทั่วไป Sunday April 28, 2024 13:19 —สำนักโฆษก

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

ประกาศ

ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

     พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายเศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2566 แล้ว และ
แต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 3 กันยายน พุทธศักราช 2566 นั้น บัดนี้ นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า
สมควรปรับปรุงรัฐมนตรีบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและ
แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

     1. ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน        รองนายกรัฐมนตรี
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายปานปรีย์ พหิทธานุกร       รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด      รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายเศรษฐา ทวีสิน         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายจักรพงษ์ แสงมณี        รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายไชยา พรหมา         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายอนุชา นาคาศัย         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี
     นายชลน่าน ศรีแก้ว         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
                    พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี

     2. ให้แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
     นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ       เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งหนึ่ง
     นายพิชัย ชุณหวชิร         เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
     นายจักรพงษ์ แสงมณี        เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     นายพิชิต ชื่นบาน          เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     นางสาวจิราพร สินธุไพร       เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
     นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล        เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
     นายปานปรีย์ พหิทธานุกร       เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช       เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
     นายอรรถกร ศิริลัทธยากร      เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
     นายสุชาติ ชมกลิ่น         เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
     นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล   เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน        เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

     ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

     ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
     เศรษฐา ทวีสิน
     นายกรัฐมนตรี

     ที่มา: http://www.thaigov.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ