ปลัดสำนักนายกฯ มอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินชาวบ้านอำเภอแม่เมาะ 209 แปลง

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 16:19:00 น.

นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 209 แปลง โดยมี นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, นางยุภา มูลมิตร ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายบรรพต ธีระวาส ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ในฐานะผู้แทน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

นายจิรชัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง ได้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่จากโครงการขยายเหมืองแม่เมาะให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำมาซึ่งการมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินจำนวน 199 ราย 209 แปลง ในครั้งนี้ ซึ่งราษฎรที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินไปแล้ว ขอให้ตระหนักว่า พื้นที่ที่รัฐได้จัดสรรให้แก่ราษฎรทำประโยชน์ในที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยมีอยู่เท่าเดิม และเริ่มหายาก เพราะจำนวนราษฎรของประเทศเพิ่มมากขึ้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายรักษาและหวงแหนในที่ดินของตน อย่าได้ไปจำหน่าย จ่ายโอน เพื่อเก็บไว้ทำกินสืบชั่วลูกชั่วหลาน และจงภูมิใจว่าเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินที่ได้รับในวันนี้เป็นเอกสารที่สำคัญ แสดงถึงการเอื้ออาทรของรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎร

ขณะที่ นางยุภา มูลมิตร กล่าวว่า ในนามคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นั้นได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบันสามารถจัดมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินให้แก่ราษฎรไปแล้ว จำนวน 2,826 ราย ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่เมาะ" บ้านท่าปะตุ่น – นาแขม จำนวน 1,665 ราย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าแม่จาง" (ตอนขุน) บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ จำนวน 286 ราย และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง จำนวน 875 ราย ก่อนที่จะมีการเตรียมมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินในวันนี้อีกจำนวน 199 ราย 209 แปลง ได้แก่ บ้านเมาะหลวง 179 แปลง , บ้านเวียงสวรรค์ 14 แปลง และบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 16 แปลง

นายบรรพต ธีระวาส กล่าวว่า ในนาม กฟผ. ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมดำเนินการกระทั่งราษฎร อำเภอแม่เมาะได้รับมอบเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทำกินเพื่อถือครองเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ซึ่งพื้นที่เดิมรัฐมีความจำเป็นจะต้องใช้เพื่อการจัดหาเชื้อเพลิงรองรับการพัฒนา และที่สำคัญ กฟผ. ขอขอบคุณราษฎรอำเภอแม่เมาะอย่างยิ่ง ต้องถือว่าชุมชนนี้เป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ ซึ่งนอกจากการจัดสรรพื้นที่ใหม่ให้แก่ชุมชนแล้ว กฟผ. ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดเตรียมและพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน ระบบไฟฟ้า – ประปา รวมทั้งสถานที่ราชการ โรงพยาบาล โรงเรียน และวัด ให้เป็นชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุดท้ายนี้ ขอแสดงความยินดีกับชุมชนที่ได้รับมอบเอกสารสิทธิ์ในครั้งนี้ด้วย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง