ครม.อนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 กำหนดกรอบ 4 ยุทธศาสตร์

ข่าวทั่วไป สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 16:13:17 น.

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2561 – 2564 ตามที่คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (คณะกรรมการ นปถ.) เสนอ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน เช่น การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรการบริหารความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูล การปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพิ่มสัดส่วนงบประมาณ ทรัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน เช่น สร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนในกลุ่มเยาวชน/ในสังคม ส่งเสริมให้เกิดผู้ขับขี่คุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการปัจจัยเสี่ยงหลักที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 เช่น ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของยานพาหนะ ยกระดับถนนที่ปลอดภัย ส่งเสริมการเดินทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย ส่งเสริมความมีส่วนร่วมเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ ได้กำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564 จากอัตราการเสียชีวิตต่อประชากรหนึ่งแสนคน เป็น 30, 27, 24, 21, 18 คน ตามลำดับ นอกจากนี้ ยังได้มีการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 20 ปี (ปี 2561 – 2580) ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาวเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในระยะเวลา 20 ปี เพื่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนและคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2560 – 2563 โดยให้ปรับเป็นแผนแม่บทฯ พ.ศ. 2561 – 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ข่าวที่เกี่ยวข้อง