ราชกิจจาฯ ออกข้อกำหนดให้อำนาจ กอ.รมน.สั่งเคอร์ฟิวในพื้นที่บางอำเภอใน 4 จ.ชายแดนใต้ได้

ข่าวทั่วไป 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 18:47 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 18 แห่ง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ในเขตพื้นที่ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี, อ.จะนะ อ.นาทวี อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา, อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน และ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63 และมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการนั้น

เพื่อให้สามารถป้องกัน ควบคุม และแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ปรากฏเหตการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ ผู้อำนวยการ กอ.รมน.โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 จึงออกข้อกำหนด ให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการหรืองดเว้นการปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนการดำเนินการในอำนาจหน้าที่ของ กอ.รมน.และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กอ.รม.

พร้อมทั้ง ห้ามบุคคลใดเข้าหรือให้บุคคลใดต้องออกจากบริเวณพื้นที่ อาคาร หรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน. และภายในระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของ กอ.รมน., ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด, ห้ามนำอาวุธออกนอนกเคหสถาน, ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือการใช้ยานพาหนะ หรือต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

นอกจากนั้น ให้บุคคลปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดอันเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามชนิด ประเภท ลักษณะการใช้ภายในบริเวณที่กำหนด เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.63


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ