กทม. อยู่ระหว่างพิจารณาจัดเก็บภาษียาสูบให้สอดคล้องกม.รายได้อปท.

ข่าวทั่วไป Wednesday May 4, 2022 12:43 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงการจัดเก็บภาษียาสูบบำรุงท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ว่า การจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบในอัตราไม่เกินมวนละสิบสตางค์ ซึ่งภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบเป็นภาษีที่กรุงเทพมหานครยังไม่เคยจัดเก็บมาก่อน สามารถจัดเก็บได้ต่อเมื่อแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เพื่อให้มีอำนาจในการจัดเก็บตามพ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกรุงเทพมหานครจะต้องดำเนินการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานครก่อนดำเนินการจัดเก็บ (เดิมกรุงเทพมหานครได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ทั้งฉบับ ซึ่งมีประเด็นการแก้ไขเพิ่มเติมหลายประเด็น ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครได้เสนอแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ เป็นจำนวนถึง 3 ครั้ง ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2563)

ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหลักการเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จึงมีหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น ให้ข้อสังเกตตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้กรุงเทพมหานครรับร่างพ.ร.บ.ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี

กรุงเทพมหานครจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาทบทวนเสนอแก้ไขพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้สอดคล้องกับกฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ จะได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย โดยกรุงเทพมหานครได้ติดตามความคืบหน้าในการแก้กฎหมายรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีกำหนดเวลาการประชุมเรื่องกฎหมายดังกล่าว

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 เฉพาะส่วนที่ให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับยาสูบเองได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบกรุงเทพมหานครอีกทางหนึ่งด้วย


แท็ก อปท.  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ