ครม. เล็งเคาะงบปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนลบ.-แพลตฟอร์มใช้จ่ายดิจิทัลวอลเล็ต

ข่าวทั่วไป Tuesday May 21, 2024 10:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ จะเป็นประธานการประชุมครม. แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจเยือนสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ

โดยวาระการพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้

 • สำนักงบประมาณ จะเสนอการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1.22 แสนล้านบาท จาก 3.48 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภา
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ... และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ...
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการมอบโบราณวัตถุ 20 รายการ คืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • กระทรวงกลาโหม เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม International Conference on Nuclear Security (ICONS 2024)
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยน้ำเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน (Ministerial Declaration on Water for Shared Prosperity) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 10

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหม, แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก, เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ...
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานผลการเดินทางเยือน เมืองเชินเจิ้น-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. ... ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ... รวม 3 ฉบับ
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. ...
 • วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา, เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action: AAA) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ