นายกฯ สั่ง กพ.-กพร.ใช้แนวทางการเปิดเผยข้อมูลของ ตลท.มาปรับใช้กับส่วนราชการ

ข่าวการเมือง Tuesday October 24, 2017 14:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เวียนหนังสือข้อสั่งการนายรัฐมนตรีถึงหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานราชการ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการนำเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7 ประการ ตามผลการวิจัยของ Measuring Sustainability Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน การใช้น้ำ การจัดการของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผน การบริหารจัดการในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ให้พิจารณาคัดเลือกส่วนราชการที่มีความพร้อมในการดำเนินการเป็นหน่วยงานนำร่องก่อน

นายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่กำกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย, บมจ.ทีโอที, บมจ. กสท โทรคมนาคม, บมจ.การบินไทย (THAI), องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กำกับ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งดังกล่าวในการจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรในระยะยาวที่สอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรและการจัดทำแผนปฏิบัติการรายปีที่มีความขัดเจนและเป็นไปตามแผนขับเคลื่อนองค์กร ในระยะยาวดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) จัดทำรายละเอียดข้อเสนอโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แบบมุ่งเป้าและยั่งยืน (Precision Government Initiative for Poverty Eradication) ให้มีความขัดเจนและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริหาราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณาดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ