ข่าวอินโฟเควสท์
14:37 จีนเผยมีผลผลิตนมเพิ่มขึ้นกว่า 50% ในทศวรรษที่ผ่านมา ขณะคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด   สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดแห่งรัฐ เปิดเผยว่า จีนมี…
13:10 "ทรัมป์" ยกเลิกแผนจัดประชุม G7 ที่สนามกอล์ฟในฟลอริดา หลังถูกสื่อวิจารณ์   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวว่า เขาจะไม่ใช้สนามกอล์ฟของตัวเองในรั…
11:47 IMF เตือนทั่วโลกเร่งแก้ปัญหาพิพาทด้านการค้า ก่อนสร้างหายนะให้กับเศรษฐกิจโลก   คณะกรรมการกำหนดนโยบายของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เตือนให้…
10:26 ชิลีเผยสถานีรถไฟใต้ดิน 41 แห่งได้รับความเสียหายจากเหตุจลาจล   นายฮาบิแอร์ อิตูร์ริเอกา รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมชิลี เปิดเผยว่า เหตุการณ์จลาจลครั้ง…
08:55 นายกฯ อังกฤษยื่นหนังสือขอเลื่อนเวลา Brexit ตามมติสภา พร้อมแนบจดหมายไม่เห็นด้วยไปยังสหภาพยุโรป   นายโดนัลด์ ทัสก์ ประธานคณะมนตรียุโรปเปิดเผยว่า …

ป.ป.ช.ชงรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริตพ่วงแผนปฏิรูปประเทศ

ข่าวการเมือง สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 17:27:53 น.

รายงานข่าว แจ้งว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอแนะต่อรัฐบาลเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ระยะที่ 2 โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการยกระดับ CPI โดยให้ ป.ป.ท.นำข้อเสนอแนะของ ป.ป.ช.ระยะแรกไปกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน และให้มีการดำเนินการตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานและมีข้อเสนอเพิ่มเติมในการยกระดับ CPI พร้อมทั้งให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุก ๆ 1 ปี

ข้อเสนอดังกล่าวของ ป.ป.ช.ระบุว่าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ตามนัยมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561

ป.ป.ช.ระบุอีกว่า รัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณและอัตรากำลังแก่สำนักงาน ป.ป.ท. ในการจัดตั้งหน่วยงานมีหน้าที่โดยตรงในการกำกับ ติดตาม และผลักดันให้มีการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย และประสานกับหน่วยงานภาคเอกชนหรือมูลนิธิที่มีความพร้อมเพื่อเป็นตัวแทนชองประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่าง ๆ ตระหนักถึงความสำคัญชองการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

พร้อมกันนั้น ให้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองเพื่อรับผิดชอบการยกระดับ CPI ในทุกแหล่งข้อมูล ประสานงานกับ ป.ป.ท.เพื่อบูรณาการการทำงานรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุก 1 ปี ขณะที่แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน ตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอนั้นต้องมีความยั่งยืนที่แต่ละรัฐบาลเมื่อเข้ามาบริหารประเทศต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิรูปฯ ที่ได้กำหนดไว้แล้วโดยไม่มีเหตุจำเป็น

ทั้งนี้ รัฐบาลในอนาคตต้องนำแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนปฏิรูปแต่ละด้าน โดยเฉพาะด้านที่มีผลต่อการยกระดับ CPI และให้ร่วมกันดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และกำหนดให้มีหน่วยงานหลักในการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศดังกล่าว

นอกจากนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดให้มีกลไกการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (Whistleblower) ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ และให้การบริการกับประชาชน ดำเนินการปรับปรุง พัฒนา กฎ ระเบียบต่าง ๆ เพื่อลดการใช้อำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระที่จะเลือกกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้ดุลพินิจต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน

รัฐบาลต้องมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาต อนุมัติ และให้การบริการกับประชาชน จัดทำขั้นตอนการให้บริการให้มีความชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชนเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ผลการดำเนินการของรัฐบาล การให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติตนโดยสุจริต การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำความผิด เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีชองประเทศ และสุดท้ายสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวช้องเข้าร่วมโครงการ Citizen Feedback และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง