เลือกตั้ง'62: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคสช. รายชื่อบุคคลสำรอง ส.ว.อีก 50 คน

ข่าวการเมือง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:36 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรองสำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 เพื่อให้การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 269 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 มาตรา 98 และมาตรา 99 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงประกาศรายชื่อบุคคลในบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้

1.นายจัตุรงค์ เสริมสุข

2.นายกฤษฎา ให้วัฒนานุกูล

3.นายวรินทร์ เทียมจรัส

4.นายพัชรินทร์ ดีสวัสดิ์

5.พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

6.นายมงคล สุขเจริญคณา

7.นางนฤมล โกวิน

8.นายแดน ปรีชา

9.นายรังสรรค์ หันสันเทียะ

10.นายพิชัย อุตมาภินันท์

11.นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม

12.นายสุรจิต ชิรเวทย์

13.นายภาณุพงษ์ เต็งวงษ์วัฒนะ

14.นายสุรชัย ปิตุเตชะ

15.นายสากล ภูลศิริกุล

16.นายเทอดศักดิ์ เจียมกิจวัฒนา

17.นายอำนวย แหยมยินดี

18.ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ วัชรอำมาตย์

19.นายณรงค์ ดวงจันทร์

20.นายกัณฐัศ กุลวานิช

21.นางบุญพา ลิมปะพันธุ์

22.นางสาวสุภาภรณ์ นิรมาณการย์

23.นายศิริชัย ปิติเจริญ

24.นายวิเชียร รุจิธำรงกุล

25.นายสุนทร วัฒนาพร

26.นายสวัสดิ์ กฤตรัชตนันต์

27.นายสุกฤษฎิ์ชวิศ สฤษฎ์คุณัชญ์

28.นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล

29.นายถาวร มงคลเคหา

30.นายองค์กร อมรสิรินันท์

31.นายเติมศักดิ์ บุญชื่น

32.นายปรีชา เมืองพรหม

33.นายโกวิทย์ ทรงคุณ

34.นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ

35.นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์

36.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์

37.นางสาวชลธิชา ศรีสุข

38.นายชาลี ตั้งจีรวงษ์

39.นายกิตติ โกสินสกุล

40.นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี

41.พลตรี พงษ์ศักดิ์ วงษ์สวรรค์

42.นางยุพา วงศ์ไชย

43.นางโฉมยง ประทีปอุษานนท์ ทวีทรัพย์

44.นายพงศ์พันธ์ สินผดุง

45.นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก

46.นายเสรี ศุภราทิตย์

47.นายภัสพลภ์ ชัยสุริยาทวิกูล

48.นางสาวอรุณี ลิ้มมณี

49.นายพิเชฐ คูหาทอง

50.นายรุ่งศักดิ์ สันตินันตรักษ์


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ