(เพิ่มเติม) ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด-ขรก.มหาดไทย

ข่าวการเมือง Tuesday August 6, 2019 17:45 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จำนวน 31 ตำแหน่ง ดังนี้

1.ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

2.ให้นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

3.ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

4.ให้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน

5.ให้นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.ให้นายชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

7.ให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

8.ให้ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

9.ให้นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

10.ให้นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

11.ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

12.ให้นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

13.ให้นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

14.ให้นายกมล เชียงวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

15.ให้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

16.ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

17.ให้นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

18.ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

19.ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

20.ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

21.ให้นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

22.ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ

23.ให้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24.ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25.ให้นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

26.ให้นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

27.ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

28.ให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

29.ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

30.ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

31.ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม ครม.ยังมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

และมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอการรับโอน นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ