ครม.ตั้ง"อนุกูล เจิมมงคล"เป็น ผอ.สำนักข่าวกรองฯ พร้อมตั้งอธิบดีธนารักษ์เป็นบอร์ด ปปง.หลังเกษียณราชการ

ข่าวการเมือง Tuesday August 20, 2019 17:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าว แจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งตั้ง นายอนุกูล เจิมมงคล รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติอนุมัติตามที่ รมว.มหาดไทย เสนอแต่งตั้ง นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.62 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

อนุมัติตามที่ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เสนอแต่งตั้ง นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค.62 เป็นต้นไป

อนุมัติตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอแต่งตั้ง นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ (ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.) แทนตำแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62 เป็นต้นไป

อนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ราย ได้แก่ แต่งตั้ง นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง, นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ), นายโสภณ ทองดี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ