ส่องนโยบายด้านสาธารณสุขจาก 10 พรรคการเมือง

ข่าวการเมือง Wednesday May 3, 2023 16:14 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สำนักข่าว TheActive, ThaiPBS, H focus, The Better, TODAY และคมชัดลึก ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จัดเวทีดีเบตนโยบายด้านระบบสุขภาพและสาธารณสุขจาก 10 พรรคการเมือง

ทุกพรรคการเมือง ได้แสดงวิสัยทัศน์ตอบข้อเสนอภาคประชาชน "นโยบายสาธารณสุขที่คนไทยต้องการ" โดยภาคประชาชนเสนอนโยบาย และมีประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงกันหลายประเด็น อาทิ เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลทั้ง 3 กองทุน ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิประกันสังคม ที่ยังมีความเหลื่อมล้ำในการรักษา, นโยบายอนามัยแม่และเด็ก และเรื่องบุคลากรทางการแพทย์ เป็นต้น

สำหรับนโยบายด้านสาธารณสุข และนโยบายที่รับข้อเสนอจากภาคประชาชนของ 10 พรรคการเมือง มีดังนี้

 • พรรคภูมิใจไทย: นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.เชียงราย
 • 30 บาทรักษาทุกที่ และรักษาถึงบ้าน ด้วยเจ้าที่อาสาสมัคร (อสม.) เจ็บป่วยเล็กน้อยนำบัตรประชาชนไปรับยาที่ร้านขายยาได้
 • โรคมะเร็ง และโรคไตวายรักษาได้ทุกที่ ทุกสิทธิ
 • ในกทม. มีโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลของสาธารณสุขเพิ่ม และเพิ่มความร่วมมือกับโรงพยาบาลเอกชน เพื่อแก้ปัญหาการเข้าถึงบริการ
 • ให้ทุกสิทธิใช้ระบบร่วมกันผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ทำสิทธิการรักษาทั้ง 3 กองทุนให้เท่าเทียมกัน และมีการพูดคุยกันในทุกกองทุน และ Telemedicine

 • พรรคเพื่อไทย: นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
 • ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค โดยสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เชื่อมโยงข้อมูล
 • ส่งเสริมการป้องกันโรค ผ่านการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV)
 • ส่งเสริมให้มีโรงพยาบาลทุกเขตในกทม.
 • เพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ ปรับอัตราค่าตอบแทน และทำให้โรงพยาบาลมีการกระจายอำนาจ เป็นองค์การมหาชน
 • สถานชีวาภิบาลดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • เพิ่มจิตแพทย์ และนักจิตวิทยา รองรับวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตเพิ่มขึ้น

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ทำให้ สปสช. เป็นบริษัทประกันสุขภาพขนาดใหญ่ของรัฐ และให้ทุกกองทุนมาซื้อประกันจากสปสช. โดยไม่รวมกองทุนฯ แต่ทำให้มีมาตรฐานสิทธิเดียว และประกันสังคมไม่ควรต้องส่งเงินสมทบเรื่องสุขภาพ

 • พรรคชาติพัฒนากล้า: นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี
 • สร้างระบบเวชระเบียนแบบออนไลน์ มีกฎหมายกำกับให้ประชาชนเป็นเจ้าของข้อมูลด้านสุขภาพ เพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็นของโรงพยาบาล
 • นำใบสั่งยาจากโรงพยาบาล ไปรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
 • เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง กระจายอำนาจให้รพ.สต. ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการ

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ เพิ่มสิทธิประกันสังคมให้เท่าบัตรทอง, จัดการปัญหาคอขวด, สนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้ดูแล (Caregiver) และมีส่วนในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย (Rehab), เพิ่มวันลาคลอดเป็น 180 วัน ให้เงินดูแลตั้งแต่ฝากครรภ์-6 ปี 2,000 บาท/ราย/เดือน, แรงงานต่างด้าวควรอยู่ใน มาตรา 40+ และเงินดูแลผู้สูงอายุเกิน 70 ปี และผู้พิการ 5 หมื่นบาท/หลัง เพื่อปรับปรุงอารยสถาปัตย์

 • พรรคชาติไทยพัฒนา: ทพ.อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา
 • สุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท
 • สุขภาพอัปเกรด สิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ สามารถใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนได้ แต่ต้องจ่ายส่วนต่าง
 • ส่งเสริมเด็กเกิดใหม่แบบมีคุณภาพ ให้ค่าคลอดบุตร 5,000 บาท สำหรับเด็กเกิดใหม่-10 ปี ให้เงินดูแล 10,000 บาท/ปี และเด็กแรกเกิด-3 ปี รักษาฟรี นอกจากนี้ มีการสร้างศูนย์ดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก และถ้าตั้งครรภ์ไม่พร้อม สามารถทำแท้งได้
 • ดูแลผู้สูงอายุผ่านการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุทุกชุมชน

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ แต่เพิ่มสิทธิประกันสังคมให้เท่าสิทธิบัตรทอง และประกันสังคมไม่ควรต้องจ่ายเงินสมทบ 1% สำหรับเรื่องสุขภาพ, เพิ่มสิทธิการดูและอาชีพอิสระ เช่น ไรเดอร์ เป็นต้น และส่งเสริมการนำเครื่องปรุงออกจากโรงเรียน เพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

 • พรรครวมไทยสร้างชาติ: นพ.เหรียญทอง แน่นหนา
 • มีโรงพยาบาลทุกเขตเมือง ดึงภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล
 • 1 เขต 1 อำเภอ 1 โรงพยาบาลวิสาหกิจเพื่อสังคม รับผู้ป่วยทุกสิทธิฟรี
 • ใช้ระบบ AI ลดการรอคอยใช้บริการโรงพยาบาล
 • ส่งเสริมการป้องกันสุขภาพ และการป้องกันโรค

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ แต่ปรับสิทธิประโยชน์ให้เท่ากันในแต่ละกองทุน

 • พรรคเสรีรวมไทย: นพ.พลเดช สุวรรณอาภา
 • ลดความเหลื่อมล้ำ โดยสามารถเลือกสิทธิการรักษาพยาบาลได้ ยกระดับสิทธิประกันสังคมให้ดีขึ้น
 • เพิ่มสิทธิการรักษาเพิ่มเติม เช่น รักษากลุ่ม LGBT เรื่องฮอร์โมน หรือการแปลงเพศ เป็นต้น

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ เพิ่มสิทธิประกันสังคม และรวมกับบัตรทอง โดยเสนอให้ประกันสังคมดูเรื่องแรงงานเพียงอย่างเดียว, เพิ่มบริการยุติการตั้งครรภ์อย่างถูกกฎหมาย ให้ผู้ที่ท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น, เพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์, แรงงานต่างด้าวเข้ามาตรา 40+ และส่งเสริมโรงเรียนแพทย์เฉพาะทางให้มีบุคลากรเพียงพอ

 • พรรคประชาธิปัตย์: นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ
 • บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ให้ประชาชนสามารถเลือกรักษาได้อย่างอิสระ เช่น อยู่ในกองทุนประกันสังคม แต่ไม่อยากอยู่ในระบบ ก็สามารถนำเงินที่ต้องได้รับต่อหัว ไปใช้ในสิ่งที่ต้องการด้านสุขภาพได้
 • กระจายอำนาจให้โรงพยาบาลเป็นองค์การบริหารมหาชน

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ แต่เปิดอิสระให้สิทธิประกันสังคมเลือกว่าจะอยู่ในประกันสังคมต่อหรือไม่ และเพิ่มสิทธิการรักษาของประกันสังคมให้เท่าเทียมสิทธิอื่นๆ นอกจากนี้ ประกันสังคมไม่ควรต้องจ่ายในส่วนของสุขภาพ 1%

 • พรรคก้าวไกล: นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง
 • ลงทุนด้านสุขภาพ ให้ประชาชนตรวจสุขภาพง่ายขึ้น ทั้งสุขภาพกาย และสุขภาพจิต
 • ลดการกระจายตัวของผู้ป่วย ผ่าน Telemedicine
 • ลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน ให้ทุกคนมีบัตรทองเป็นสิทธิพื้นฐาน
 • สนับสนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ลดชั่วโมงการทำงานของแพทย์
 • แก้ปัญหาโรงงานมลพิษ ด้วยการออกกฎหมายการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR)
 • มีผ้าอนามัยฟรี วัคซีน HPV เงินสนับสนุนบุตร ศูนย์เด็กอ่อนและเด็กเล็ก เพิ่มวันลาคลอด
 • เพิ่มการตรวจเช็กสุขภาพโรคจากการทำงาน
 • ขยายสิทธิฉุกเฉิน 5 วัน ปรับเกณฑ์ฉุกเฉินวิกฤติเป็นฉุกเฉินทางการแพทย์

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ เพิ่มสิทธิทุกกองทุนเท่ากัน โดยมีบัตรทองเป็นพื้นฐาน และให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลสิทธิข้าราชการแทนกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลเอกชนเข้าร่วมสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้น

 • พรรคไทยสร้างไทย: นางสุวดี พันธุ์พานิช
 • เพิ่มคุณภาพ 30 บาทรักษาทุกโรคเป็น 30+ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ พร้อมปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยเทคโนโลยี AI และ Telemedicine
 • สร้างสังคมอุดมสุขภาพ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพกายและใจ
 • บำนาญผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน
 • เพิ่มค่าตอบแทนแพทย์ต่างจังหวัด และเพิ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างจังหวัด

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ แต่ให้สิทธิบัตรทองเป็นมาตรฐานทุกสิทธิ, Medical Hub ดูแลผู้ป่วยต่างชาติ ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้คนไทย และสนับสนุนเงินให้หญิงตั้งครรภ์ 3,000 บาท/เดือน

 • พรรคพลังประชารัฐ: นพ.พิชาญศักดิ์ บุญมาศ
 • ปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยี
 • สนับสนุนการถ่ายโอนรพ.สต. ไปท้องถิ่น ยกระดับ รพ.สต. ให้เท่าโรงพยาบาลในเมือง
 • Telemedicine และ Telepharmacy
 • เจ็บป่วยรักษาได้ทั่วไทยด้วยคลังข้อมูลส่วนกลาง (Health Link) ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว
 • ให้ทุนการศึกษากับ อสม. และลูกหลาน
 • ฝึกอบรมอาสาสมัครพยาบาลท้องถิ่น ดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สำหรับนโยบายที่รับข้อเสนอจากประชาชน คือ ไม่รวมกองทุนฯ เพิ่มสิทธิประกันสังคมให้เท่าบัตรทอง ยกมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน และสนับสนุนเงินสำหรับหญิงตั้งครรภ์ และศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้านหรือที่ทำงาน ดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ, สนับสนุน Medical Hub


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ