แรงงานรอลุ้น! ครม.ถกขึ้นค่าจ้าง 10 จ.ท่องเที่ยว/ปรับแผนการคลังระยะปานกลาง

ข่าวการเมือง Tuesday April 2, 2024 10:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง จะเป็นประธานการประชุม โดยมีวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ คือ การหารือถึงแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ 2568-2571 ซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ไปเมื่อวานนี้ (1 เม.ย.) โดยเป็นการปรับวงเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 1.5 แสนล้านบาท ของปีงบประมาณ 68 จากเดิมที่เป็นงบขาดดุล 7.13 แสนล้านบาท เพิ่มเป็น 8.53 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ มีการคาดการณ์กันว่าเงินก้อนนี้ รัฐบาลจะนำมาใช้เป็นงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อดำเนินโครงการแจกเงิน 1 หมื่นบาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

สำหรับวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ?
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ เผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand?s National Adaptation Plan : NAP)
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้าน ระหว่างสหภาพยุโรปกับไทย
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการดำเนินการตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เกี่ยวกับสาธารณรัฐเฮติ
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) จำนวน 6 แผนงาน
 • กระทรวงคมนาคม เสนอการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567
 • กระทรวงคมนาคม เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2566 นโยบายของคณะกรรมการโครงการและแผนงานของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การออกหนังสือคนประจำเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. ... และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพื่อทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี รวม 2 ฉบับ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินและขยายระยะเวลาดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำน้ำชี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขอความเห็นชอบกู้ยืมเงินเพื่อสำรองเผื่อสภาพคล่อง ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศ ระหว่าง อว. ราชอาณาจักรไทย กับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีน
 • สำนักงบประมาณ เสนอมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

วาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงแรงงาน เสนอรายละเอียดการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาท ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทกิจการโรงแรมระดับ 4 ดาวขึ้นไป เฉพาะพื้นที่นำร่อง 10 จังหวัดท่องเที่ยว ตามที่คณะกรรมการค่าจ้าง ชุดที่ 22 มีมติเห็นชอบไปในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มี.ค.67 เพื่อให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.นี้
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ร่างกฎกระทรวงขออนุญาต และการขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง พ.ศ. ...
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงว่ากล่าวตักเตือน การสั่งพักใช้ หรือการเพิกถอนใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ. ....
 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายวิกฤติประชากร และสังคมสูงวัย
 • กระทรวงการคลัง เสนอ รายงานผลการดำเนินการของสถาบันการเงินประชาชน ประจำปี 2562-2565
 • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เสนอ ร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ. ....
 • คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นอกจากนี้ ต้องจับตาว่านายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) จะมีการเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบการเปิดสถานบันเทิงครบวงจร ที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร เข้าสู่ที่ประชุม ครม. ได้ทันในสัปดาห์นี้หรือไม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ