ครม.สัญจร พิจารณาโครงการลงทุนพัฒนาอีสานตอนล่าง-เลิก Duty Free-ตั้งประธานก.ล.ต.คนใหม่

ข่าวการเมือง Tuesday July 2, 2024 10:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 4/2567 จ.นครราชสีมา วันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา

โดยวาระที่น่าจับตา คือ สำนักงบประมาณ เตรียมให้ ครม.พิจารณาเห็นชอบ ข้อเสนอการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วงเงิน 1.22 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นแหล่งเงินสำหรับใช้ในโครงการเติมเงิน 1 หมื่นบาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงบประมาณได้ยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้น หลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนได้เสียเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • วาระเพื่อพิจารณา
 • สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัด (กรอ.จังหวัด) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จะรับทราบข้อเสนอของกลุ่มจังหวัดที่เสนอโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคอีสานใต้ วงเงินรวมประมาณ 500 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น กลุ่มโครงการสำคัญที่มีความพร้อมและดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี ของกลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด รวม 16 โครงการ วงเงินรวมกว่า 249 ล้านบาท และโครงการสำคัญที่เป็นความต้องการของภาคีการพัฒนา (กรอ.) ซึ่งเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ รวม 8 โครงการ วงเงินรวมกว่า 247 ล้านบาท

 • กระทรวงการคลัง เสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 และเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการดำเนินนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทย
 • กระทรวงการคลัง เสนอการแต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คนใหม่ แทนนายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ ก.ล.ต. ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ทั้งนี้ มีรายงานข่าวว่าตัวเต็งที่จะได้รับการเสนอชื่อ คือ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติในการดำเนินโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข)
 • กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศญี่ปุ่น
 • วาระเพื่อทราบ
 • กระทรวงการคลัง เสนอแนวทางการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย โดยเสนอผลการศึกษาแนวทางหยุดการดำเนินการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อขายสำหรับร้านค้าปลอดอากร หรือ "ร้านค้า Duty Free ขาเข้า" ของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามายังประเทศไทย เนื่องจากในผลการศึกษา พบว่าหากยกเลิกร้าน Duty Free ขาเข้า จะทำให้ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวเฉลี่ย/คน/ทริป เพิ่มขึ้น 570 บาท

 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 และผลการยื่นประมูลสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572 และโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจำปี 2561- 2564
 • สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เสนอ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไขเบอร์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงวันที่ 1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
 • คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2567

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ