ครม.ถกแผนเร่งด่วนแก้น้ำท่วมภายใต้พ.ร.ก.กู้เงิน/มท.ขอกู้ในปท.ให้กฟภ.ลงทุนระยะยาว

ข่าวเศรษฐกิจ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 10:11 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

วาระการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ต้องจับตาดูว่ากระทรวงการคลังจะมีการเสนอแผนโครงการเร่งด่วนในการบริหารจัดการน้ำ ภายใต้ พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 (วงเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท) เพื่อให้ ครม.ได้พิจารณาหรือไม่

จากที่ก่อนหน้านี้นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง ระบุว่า โครงการเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการก่อนคือ การสร้างคันกั้นน้ำถาวรริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รวมทั้งการเตรียมพื้นที่รับน้ำและการชดเชยให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่รับน้ำ

กระทรวงการคลัง เสนอร่าง พ.ร.ก.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร(ฉบับที่..)พ.ศ...(การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินและทรัพย์สินให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม)

ส่วนวาระการพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทยจะเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม.เรื่องการขอกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับแผนงานระยะยาวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) ในกรอบวงเงินรวม 2,930 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในแผนระยะยาว

ทั้งนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2555 ได้แก่ แผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 3 โดยทยอยดำเนินการกู้เงินได้ตามความจำเป็นรายปี จนกว่าจะแล้วเสร็จ และขอความเห็นชอบให้กระทรวงวการคลังค้ำประกันเงินกู้ของ กฟภ.เต็มจำนวน 2,930 ล้านบาท โดยที่กระทรวงการคลังสามารถพิจารณาความเหมาะสมของการค้ำประกันเงินกู้ได้สำหรับการกู้เงินในแต่ละคราว

นอกจากนี้จะเสนอนำร่าง พ.ร.ก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 21-24 มาใช้ประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี 55

และเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกทม. ที่ กม.31-กม.45(ทางหลวงพิเศษหมายเลข73) เดิมเป็นทางหลวงที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์พ.ศ...

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชกฤาฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง และองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ...

กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ... สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองปราจีนบุรี พ.ศ. ...

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกฯและรมว.ท่องเที่ยวฯ เสนอการลงนามกรอบความรว่มมือระหว่างไทยกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพ.ศ.2555-2559

สำหรับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เสนอการลงนามพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และขอความเห็นชอบการแก้ไขปัญหาของบริษัท ไม้อัดไทย จำกัด

นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรฯ เสนอการเปิดตลาดสินค้าการเกษตรตามข้อผูกพันองค์การการค้าโลก (WTO)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาย่า อำเภอบรรพต และตำบลเขาชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ...

สำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานก.พ.ร. เสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศในการบรรเทาอุทกภัยในประเทศและสารแสดงความห่วงใยจากมิตรประเทศ

กระทรวงแรงงานรายงานผลการดำเนินการจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ของกระทรวงแรงงาน ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอการรายงานผงการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล, การเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ...

กระทรวงศึกษาธิการขอความเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. …. และ รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล

สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดำเนินแก้ไขปัญหาใน 3 ปี ก่อนนำเสนอให้รัฐสภาเห็นชอบ เพื่อบังคับใช้ต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ