ข่าวอินโฟเควสท์
12:52 DOD และบ.ย่อย ไตรมาส 1/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 111.21 ลบ.   งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ก่อนตรวจสอบ สิ้นสุด…
12:47 รัฐบาลจีนเตือนพร้อมตอบโต้หลัง "ทรัมป์" ขู่เก็บภาษีเพิ่ม ลั่นพร้อมโต้กลับอย่างรุนแรง   กระทรวงพาณิชย์จีน ออกแถลงการณ์ในวันนี้ว่า รัฐบาลจีนพร้อมต…

ครม.เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง ปี 60/61

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 16:51:06 น.

พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ทีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลัง 11 โครงการ ประกอบด้วย 1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกมันสำปะหลังในระบบน้ำหยด

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมมันสำปะหลังและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 3.โครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและการแปรรูปมันสำปะหลังโดยให้ชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา FDR+1 เท่ากับการดำเนินโครงการในปีที่ผ่านมา ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 180.23 ล้านบาท โดยภาระงบประมาณที่เกิดขึ้นให้ธนาคารเพื่อการเกษ๖รและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมและส่วนต่างจากอัตราร้อยละ 3 ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับภาระ

ส่วนอีก 8 โครงการ วงเงิน 371.43 ล้านบาท ได้แก่ โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสำปะหลังให้กับสถาบันเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า (กระทรวงเกษตรฯ), โครงการสนับสนุนเครื่องสับมันสปะหลังขนาดเล็กให้วิสาหกิจชุมชน (กระทรวงพาณิชย์), โครงการสนับสนุนเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกให้ด่านที่มีการนำเข้ามันสำปะหลัง(กระทรวงการคลัง), โครงการกำกับดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน (พาณิชย์), โครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (พาณิชย์), โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (มันเส้นสะอาด) (พาณิชย์) และ โครงการขยายโอกาสทางการค้าและพัฒนาศักยภาพผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (พาณิชย์)

นอกจากนี้ ได้มีการเสนอแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 อีก 14 โครงการ แบ่งเป็น โครงการในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูก 2 โครงการ โครงการช่วยช่วงการเพาะปลูก 1 โครงการ โครงการดูแลหนี้สินเดิม 1 โครงการ โครงการช่วงออกสู่ตลาดอีก 4 โครงการ และโครงการขยายการตลาด 2 โครงการ และยังจะมีมาตรการกำกับดูแลการนำเข้า 2 โครงการ และมาตรการสร้างมูลค่าเพิ่มอีก 3 โครงการ

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอโครงการสารคามโมเดล ซึ่งเป็นการผลักดันแนวทางบริหารจัดการมันสำปะหลังเชื่อมโยงผู้เลี้ยงปศุสัตว์ภายในจังหวัดเข้ากับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในรูปแบบสารคามโมเดล โดยที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันและสร้างช่องทางในการจัดจำหน่าย การรวมตัวกันซื้อช่วยกันขาย ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร เป็นการทำการเกษตรครบวงจรให้เกิดการสนับสนุนกันในกลุ่มชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนของตนเอง

สำหรับแนวทางการแก้ปัญหา จะส่งเสริมนวัตกรรมด้านอาหารใหม่ มีการขยายตลาดไปยังประเทศอื่นๆ เช่น อินเดีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เพื่อลดการพึ่งพาจากจีนประเทศเดียว รวมทั้งการกำกับดูแลมันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาในประเทศไทย อย่างเข้มงวด เช่น เครื่องชั่งน้ำหนักที่สามารถชั่งน้ำหนักได้อย่างเที่ยงตรง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง