สภาเกษตรกรแห่งชาติ เสนอกรอ.พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจ ยางพารา-ปาล์ม-ประมง

ข่าวเศรษฐกิจ Monday November 27, 2017 11:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ในช่วงเย็นวันนี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน จะเสนอแนวทางแก้ปัญหาพืชเศรษฐกิจ 3 ชนิด ประกอบด้วย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง

สำหรับยางพารา เสนอให้ 1.รัฐบาลต้องผลักดันให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในภาคใต้โดยด่วน 2. รัฐบาลออกมาตรการหรือประกาศเป็นวาระแห่งชาติเพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ ยางพาราในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยางพารามาเป็นส่วนประกอบในการทำถนน Para Rubber Soil Cement ระหว่างหมู่บ้าน/ตำบล ตามผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.ถนนสายหลักที่รับผิดชอบโดย กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ใช้ ยางพาราเป็นส่วนผสม 5-7 %

3.ให้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ดำเนินการ ดังนี้ 3.1 ยกเลิกบริษัทร่วมทุน จำกัด เพราะไม่เป็นไปตามเจตนารมย์ ของ พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 3.2 เร่งหาตลาดให้องค์กรเกษตรกรที่มีการแปรรูปยางพาราเพื่อต่อยอดธุรกิจ การค้ายางพารา 3.3 นำยางพาราไปสร้างผลิตภัณฑ์ เช่น ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนต์ และ ให้ส่วนราชการทุกส่วนใช้ผลิตภัณฑ์ ยางพาราที่ผลิตในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมทั้ง ส่งเสริม และรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปพิจารณาใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศอย่างเป็น รูปธรรม

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย (มีพื้นที่ปลูก 25 ไร่ลงมา) ได้มีอาชีพเสริมในสวนยาง เช่น ปลูกหญ้า เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชร่วมยางหรืออาชีพอื่นๆ ตามความ ต้องการของตลาด และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยรัฐบาล สนับสนุนแหล่งเงินทุน ปลอดดอกเบี้ย หรือดอกเบี้ยต่ำในการประกอบอาชีพเสริม

ส่วนปาล์มน้ำมัน เสนอให้ 1.รัฐบาลควรจะเร่งให้มีการประกาศใช้พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมัน ปาล์มโดยเร่งด่วน 2.เสนอให้เป็นมติ ครม. เพื่อให้การพัฒนาปาล์มน้ำมันเป็นไปตามยุทธศาสตร์การ ปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560-2579 ที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) มีมติเห็นชอบเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 และคณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบแล้วเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559

3.มาตรการเร่งด่วน 3.1 ให้กระทรวงพาณิชย์อำนวยความสะดวกให้ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) สามารถส่งออกได้โดยเร็ว เพื่อลดปริมาณน้ำมันคงคลัง (Stock) ให้ลดลงอย่างน้อย 1 แสนตัน 3.2 การจัดระบบซื้อขายปาล์มทะลายสดให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ ปี 2560 - 2579 3.2.1 ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มประกาศเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มดิบที่ ผลิตได้ในวันถัดไปหลังจากการสกัด 3.2.2 ให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มประกาศราคาน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ทุกวันเพื่อจะกำหนดราคาซื้อขายปาล์มทะลายสดอย่างเป็นธรรม 3.2.3 ให้โรงงานรับซื้อปาล์มทะลายที่มีคุณภาพเท่านั้น (ที่เปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 18%) ตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่จะต้องผลิตปาล์มคุณภาพที่ เปอร์เซ็นต์น้ำมัน ที่ 18-22

ขณะที่ด้านประมง เสนอให้รัฐบาล 1.จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพให้กับแรงงานไทย แทนแรงงานต่างด้าวในด้านประมง เพื่อความยั่งยืนในอาชีพ โดยสร้างแรงจูงใจให้แก่แรงงานไทย ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า แรงงานต่างด้าว 2. จะต้องพัฒนาระบบการบำบัด น้ำเสียจากชุมชนเมือง ชุมชนริมแม่น้ำ ที่ปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลอง โดยจะต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่คลองธรรมชาติ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ