กยท.ขยายเวลาเปิดรับสมัครเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยฯ ให้ทุนอุดหนุน 10,000 บาท/ไร่

ข่าวเศรษฐกิจ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 18:20 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยฯ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล โดยสนับสนุนงบประมาณจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ หรือทำอาชีพเกษตรผสมผสาน โดยมีเป้าหมายดำเนินการ 150,000 ไร่ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท.มีสวนยางที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ของตนเองที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายพื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่ 1 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ ต่อเกษตรกร 1 ราย พื้นที่สวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้องไม่เป็นสวนยางที่อยู่ระหว่างรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ กยท. จะจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 4,000 บาท/ไร่ เพื่อใช้เป็นทุนในการปรับเตรียมพื้นที่ และงวด ที่ 2 จำนวน 6,000 บาท/ไร่ จะจ่ายให้หลังจากเกษตรกรผ่านการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าวมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 14,623 ราย คิดเป็นพื้นที่ 93,062 ไร่

กยท. จึงขอเชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยางที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพชาวสวนยางรายย่อยฯ เพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมใหม่ และมีรายได้มั่นคง ยั่งยืน


แท็ก เกษตรกร  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ