ธ.ก.ส. เร่งจ่ายสินเชื่อหนุนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในพื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด

ข่าวเศรษฐกิจ Sunday December 16, 2018 12:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้มอบหมายให้สาขาในพื้นที่เป้าหมาย 37 จังหวัด เร่งดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนในการเพาะปลูกทันการผลิตภายในเดือนธันวาคมนี้ โดยประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมพบปะและนัดประชุมกลุ่มลูกค้าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความสำคัญ ตลอดจนประโยชน์ของโครงการที่เกษตรกรจะได้รับ

ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2561 มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการสนใจขอสินเชื่อแล้ว 46,024 ราย จำนวนพื้นที่ 432,380 ไร่ โดยเกษตรกรได้มีการนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจจำนวน 38,083,500 บาท

ทั้งนี้ ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับนอกจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำเพียง 0.01% แล้ว รัฐบาลยังอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยในอัตราไร่ละ 65 บาท ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ดังนั้นกรณีที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและจากศัตรูพืชในช่วงที่เพาะปลูก เกษตรกรจะได้รับวงเงินคุ้มครอง 1,500 บาทต่อไร่ สำหรับภัยธรรมชาติ 7 ภัย และวงเงินคุ้มครอง 750 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด นอกจากนี้รัฐบาลได้ประสานงานภาคเอกชน ประกันการรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าจะได้รับการดูแลทั้งด้านเงินทุน การคุ้มครองความเสี่ยงจากการผลิตแล้ว ยังสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม ช่วยสร้างรายได้ที่แน่นอนอีกด้วย

นายศรายุทธ กล่าวว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนสินเชื่อ โดยแบ่งเป็น 3 โครงการ 1) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อให้เกษตรกรใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการผลิตและจัดหาปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจ ในวงเงินไร่ละไม่เกิน 2,000 บาท พื้นที่ไม่เกิน 15 ไร่ วงเงินกู้รวมไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

2) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ขอรับสินเชื่อตามโครงการดังกล่าวผ่านสหกรณ์การเกษตรที่ตนเองเป็นสมาชิก โดยสหกรณ์สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้

3) โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยสหกรณ์สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันกู้ โดยจะมีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้ที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ