กลุ่มผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนเตรียมยื่นฟ้องศาลปกครองเร็ว ๆ นี้ ขอให้ระงับกระบวนการประกาศใช้แผน PDP2018

ข่าวเศรษฐกิจ 2 เมษายน พ.ศ. 2562 15:48 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายผจญ ศรีบุญเรือง นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซชีวภาพไทย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่กระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ.2561-2580 (PDP2018) แม้ว่าจะได้มีการรับฟังความเห็นไปแล้ว แต่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเป็นไปด้วยกระบวนการที่ไม่สมบูรณ์ กล่าวคือ ก่อนการรับฟังความเห็นดังกล่าวไม่ได้มีการให้ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นอย่างถูกต้อง และเพียงพอ ทางกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนจึงได้ทำหนังสือชี้แจง และเสนอความเห็นเพิ่มเติมต่อผู้จัดเตรียมร่าง PDP2018 ฉบับนี้ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ก็มิได้มีการปรับปรุงตามความเห็นที่ชี้แจงและนำเสนออย่างเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในของเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนของประเทศที่ถูกเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณ และระยะเวลาในการรับซื้อ ซึ่งเหตุดังกล่าวนี้ทำให้สมาชิกหลายรายของสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย (สมาคมฯ) สมาชิกของชมรมผู้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล สมาชิกผู้ผลิตโรงไฟฟ้าขยะ และผู้ประกอบการโครงการโรงไฟฟ้าพลังลมหลายราย เกิดความเสียหายจากการประกาศใช้ PDP2018 ฉบับนี้

ยิ่งไปกว่านั้น จากการชะลอการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหมุนเวียนบางประเภทไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ที่ต้องให้ความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เองภายในประเทศ อันได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพเพราะเป็นสิ่งที่เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ฉะนั้นการชะลอการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ อีกทั้งยังกระทบกับความมั่นคงทางด้านพลังงานของไทยที่พึ่งพาการใช้เชื้อเพลิง และพลังงานไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศ แทนการใช้พลังงานที่ผลิตได้เองภายในประเทศ รวมถึงยังเป็นการไม่ส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ำเสีย ของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน

ทางสมาคมฯ ได้ไตร่ตรองแล้วว่า แผน PDP2018 ที่กำลังจะประกาศใช้ เป็นการใช้อำนาจทางปกครอง ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกของสมาคมฯ, ผู้ประกอบการพลังงานหมุนเวียนและสังคมโดยรวม ดังนั้น สมาคมฯ และกลุ่มผู้ฟ้องคดีจึงเห็นว่า จะต้องพึ่งพาอำนาจทางศาลปกครองในการให้ระงับการกระบวนการที่จะประกาศใช้ แผน PDP2018 ดังกล่าว โดยมีกำหนดที่จะยื่นเอกสารฟ้องกับศาลปกครองโดยเร็ว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ