ครม.อนุมีติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ไปสู่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday May 7, 2019 17:55 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติอนุมัติการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เสนอ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง ศอ.บต.ได้เสนอขออนุมัติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จากเดิมที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี 60-63) โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยครั้งนี้จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนั้น ศอ.บต. จึงเสนอความเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ และเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการภายใต้เมืองต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้ง เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เช่น (1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย (2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างอย่างน้อยร้อยละ 50 (3) การให้สิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินแก่ภาคธุรกิจ (4) การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม การโอนและการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด

กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบด้วย 5 แผนงานโครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex) (3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (4) การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ โดยให้กระทรวงการคลังประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่ศุลกากรเป็นระบบ และ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เสนอขอให้ ศอ.บต. ประกาศพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ