ข่าวอินโฟเควสท์
15:11 (แก้ไข) ครม.กำหนดวันหยุดราชการกรณีพิเศษพื้นที่กทม.-นนทบุรี 4-5 พ.ย. ช่วงประชุมอาเซียนซัมมิท   รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณ…
15:07 ญี่ปุ่นเมินข้อเรียกร้องเกาหลีเหนือให้จ่ายค่าชดเชยหลังจมเรือประมงล่ม   ญี่ปุ่นเมินข้อเรียกร้องของเกาหลีเหนือที่ต้องการให้จ่ายค่าเสียหายเพื่อเป็น…
15:00 KTBST คาด SET สัปดาห์นี้แกว่งกรอบ 1,620-1,650 จุด รับแรงหนุนเจรจาการค้าสหรัฐ-จีน ,เกาะติดประชุมสภาฯถกงบปี 63   นายวิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานกรรม…
14:58 ออสเตรเลียสั่งห้ามนักท่องเที่ยวเวียดนามรายหนึ่งเข้าประเทศ หลังแอบนำอาหารเสี่ยงปนโรคอหิวาต์แอฟริกาใส่กระเป๋าเดินทาง   ออสเตรเลียสั่งห้ามนักท่องเ…
14:43 ภาวะตลาดหุ้นเกาหลีใต้: หุ้นเทคโนโลยีพุ่ง หนุนหุ้นโซลปิดบวก 0.77 จุด   ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ นำโดยหุ้นซ…

ครม.อนุมีติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ"สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน"ไปสู่ อ.จะนะ จ.สงขลา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 17:55:51 น.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มีมติอนุมัติการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" และการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯ อำเภอจะนะจังหวัดสงขลา ตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต) เสนอ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศอ.บต. กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในขั้นตอนต่อไปให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งให้รับความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

สาระสำคัญของเรื่อง ศอ.บต.ได้เสนอขออนุมัติขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จากเดิมที่ ครม.มีมติเมื่อวันที่ 4 ต.ค.59 เห็นชอบในหลักการโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" (ปี 60-63) โดยมีพื้นที่ดำเนินการนำร่องใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี, อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยครั้งนี้จะขอขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 ก.พ.62 มีมติเห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนั้น ศอ.บต. จึงเสนอความเห็นชอบการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบฯ และเห็นชอบกรอบแผนงานโครงการภายใต้เมืองต้นแบบฯ รวมทั้งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

วัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนา 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) และให้อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ยกระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ทั้งระบบและครบวงจร  เพื่อให้มีความเข้มแข็งและเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคใต้ตอนล่างที่สามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ รวมทั้ง เชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจไปยังประเทศอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นการลงทุนของภาคเอกชนเป็นสำคัญ

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนไปลงทุนในพื้นที่ เช่น (1) มาตรการการรักษาความปลอดภัย (2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาครัฐสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างอย่างน้อยร้อยละ 50 (3) การให้สิทธิประโยชน์ทางการคลังและการเงินแก่ภาคธุรกิจ (4) การลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธินิติกรรม  การโอนและการจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุด

กรอบแผนงานโครงการของภาคเอกชน แผนงานโครงการ พ.ศ.2562-2566 ประกอบด้วย 5 แผนงานโครงการ ได้แก่ (1) การพัฒนาท่าเรือสงขลาแห่งที่ 2 เป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 (2) การวางแผนและลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ประเภทพลังงานไฟฟ้าทางเลือก (Energy Complex)  (3) การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจะนะ (4) การบริหารจัดการด้านน้ำและสิ่งแวดล้อม และ (5) การจัดตั้งกองทุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ โดยให้กระทรวงการคลังประกาศให้พื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร  รวมทั้งดำเนินการพัฒนาเป็นพื้นที่ศุลกากรเป็นระบบ และ ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า กำหนดพื้นที่ปลอดภัยในเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

นอกจากนี้ ศอ.บต. ได้เสนอขอให้ ศอ.บต. ประกาศพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ให้เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษเฉพาะ ตามนัยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และเสนอขอจัดตั้งคณะกรรมการบริหารเขตพื้นที่พัฒนาเฉพาะกิจเมืองต้นแบบฯอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการตามที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบไม่เกิน 8 คน โดยมอบหมายให้ ศอ.บต. ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า เป็นกรรมการและเลขานุการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง